simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Κατὰ Λουκᾶν ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܣܒܪܘ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ .
Κατὰ Μᾶρκον ܬܡܢ ܐܟܪܙ . ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ . ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܁ ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܁ ܘܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܆
Κατὰ Μαθθαῖον ܐܢܐ ܐܙܠ ܐܣܓܘܕ ܠܗ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܙܠܘ . ܕܐܦ ܁ ܥܠ ܛܠܝܐ ܂ ܚܦܝܛܐܝܬ . ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ . ܬܘ ܚܘܐܘܢܝ .
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܗܢܘ̇ܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܣܡܘ ܘܬܚܡܘ ܆ ܥܠ ܛܟܣܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܠܡܘ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ
- ܐܣܘܪܝ̈ ܐܬܓܠܝܘ ܒܡܫܝܚܐ ܒܦܪܛܘܪܝܢ ܟܠܗ̇ . ܘܠܫܪܟܐ ܕܟܠ ܕܐܦ ܕܝܠܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܗܟܢܐ
- ܠܐ ܚܛܘ ܠܟ . ܐܠܐ ܣܡܬ ܬܝܒܘܬܐ ܠܝ ܕܝܠܝ ܚܛܝܐ . ܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܦ ܣܡܬ ܬܝܒܘܬܐ : ܐܝܟ ܕܠܐܒܪܗܡ ܘܠܐܝܣܚܩ ܘܠܝܥܩܘܒ ܗܢܘܢ
- ܗܢܐ ܛܘܪܦܐ ܕܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܕܒܣܘܓܐܬ ܚܟܡܬܐ ܣܘܓܐܬ ܪܘܓܙܐ . ܕܐܦ ܠܡܕܥ ܚܟܡܬܐ : ܘܝܕܥܬܐ : ܘܡܬܠܐ̈ : ܘܣܟܘܠܬܢܘܬܐ . ܘܝܕܥܬ
- ܗܢܘܢ . ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ ܦܪܣܝܘ ܥܘܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ . ܟܕ ܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܥܘܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
- ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܚܢ ܐܢܘܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܕܐܦ ܕܒܒܒܠ ܕܡܘܕܝܢ ܕܐܣܟܠܘ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܟ ܡܢ
- ܐܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܆ ܐܢ ܛܖܝܢ̈ ܒܗ ܒܒܢܝܢܗ ܣܚܦܢ ܠܗ . ‏ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܠܐ ܥܒܕ ܆ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܣܡ ܒܢܝܢܗ ܥܠ ܚܠܐ .
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܢܘܢ ܀ ܘܚܙܝܬ ܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܫܬܐ ܆ ܘܢܘܕܐ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܦ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܘܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܪܝܐ̈ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ .
- ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܐܦ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ
- ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܐܘܣܦ ܠܟ ܥܠ ܐܓܪܐ : ܐܢ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ ܬܗܦܟܘܢ ܕܐܦ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܓܪܐ . ܙܘܙܐ ܒܝܘܡܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܠܟ : ܐܝܟ
- ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ . ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܘܫܢ : ܥܠ ܕܐܦ ܩܘܕܡܬ ܐܠܗܐ : ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܒܗ :