simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܟܢܦܐ ܕܦܝܠܘܢܐ ܚܙܝܗܝ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܪܝܫܝܬܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܦܫܩ ܠܐܪܥ
Lettre aux moines de Senoun ³ XXX X ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܒܪ
Carmina Nisibena, II ܗܕܐ ܕܒܙܢ ܐܠܐ ܕܐܦ ܒܢ ܫ̇ܪܝ ܠܗ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܕܟܐܢܐ ܗ̣ܝ . ܕܐܦ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗܘܢ
Hymnen de Ieiunio ܠܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܚܙܐ ܕܐܦ ܠܐ ܚܙܐܘܗܝ ܗܘܘ
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ ܕܐܦ ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, III. Livre de la perfection, 2me partie (ch. 8-14) ܒܩܘܛܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܚܕ
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܪܡ̇ܘܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܐܚܐ̈
De incarnatione ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ
Sermo de Domino Nostro ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ ܕܐܦ ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܦܓܪܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܕܐܦ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢܣ̣ܦܩ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. I. Les témoins et leurs parallèles non-syriaques; Édition des logoi I-XIII ⁷ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܘܟܘܢ ⁸ XX
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ܗܘ ܇ ⁴ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܬܕܕ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܫܘܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ .
- ܐܦ ܠܟܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. . ܐܝܟ XX ܕܐܦ ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones I ܠܐ ܢܬܢܟܦ ܕܡܟ̇ܘܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܩ̇ܒܠ ܟܘܘܢܐ
Le De Oblationes de Jean de Dara . ܩ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܥܕܬܐ ܬܗܘܐ ܬܠܝܬܐܝܬ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones II ܓܝܪ ܕܗܘܝܘ ܐܬܢܒܝ ܕܐܦ ܠܘ ܗܘܝܘ XXX
La Polémique Antijulianiste III . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܐܬܒܪܢܫ . ܘܡܛܘܠ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones III ܨܠܠܬܐ ܕܩܠܐ ܕ ܕܐܦ ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܣܥ̇ܪ
Hymnen auf Abraham Kidunaya und Julianos Saba ܢܐܪܒ ܐܟܘܬܗ ܘܨ̇ܠܝ ܕܐܦ ܪܒܐ ܡܢܗ ܢXܝܬܪ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܕܙܩܝܦܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ XX X ܗܫܐ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܒܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ²ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܇
Des heiligen Ephraem des Syrers Sermones, IV ܡܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܢ ܡܫܟܚ ⁴ܬܡܝܗܐ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ¹⁴ܘܡܚܘܬܐ̈ ¹⁴ܓܕܫ ܕܝܢ ܕܐܦ ¹⁴ܩܛܠܐ . ܘܥܠܡܝܐ̈
- ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ . ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ
- ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
- ܬܚ̇ܡܘ . ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪ
Nachträge zu Ephraem Syrus. ܗ̣ܝ ܦܟܝܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܬܫܥܝܬ ²ܐܙܥܪܬܗ̇ ܠܪܒܘܬܐ
- ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ
- ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܟܠܡܕܡ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܒܢܝܐ̈ . ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version XX 72 ܡܟܝܠ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܒܥܘܬܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܣܥ̣ܪܬ ܟܕ ܒܡܘܗܒܬܐ̈
- ܠܗ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܩܝܡ ܡܢ ܡܘܬܐ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ
- ܪܘܚܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚ
- ܐܡܝܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ
Una raccolta di opuscoli Calcedonensi: Ms. Sinaï Syr. 10 . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ
- ܐܝܟ X X ܕܐܦ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX
Sermones in Hebdomadam Sanctam ܐܢܐ ܠܟ ܡܘܟܟܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܠܦ ܠܐܚܪܢܐ̈
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܢܨܚܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܕܐܦ ¹⁰ ܒܩܢܘܡܟܘܢ ¹ܢܗܘܘܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܘܪܝܬܐ . ܟܕ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) . ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ
- ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah). Les collections annexées par Sylvain de Qardu ܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܒܐ̈ ܣܗܕܝܢ :
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܝܟ
- . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܕܨܒ̇ܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕ 15ܒܕܡܘܬܐ
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques ܘܪܗܛ ܩ̣ܪܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܗܢܘܢX ܢܒܙܚܘܢX ܒܗX
Jean Maron. Exposé de la foi et autres opuscules. ܘܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܐ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
- . ܡܬܚܙܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ
Gannat Bussame. 1: Die Adventssonntage. . ܨܒ̇ܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܦܝܣ ܇
Jacques de Saroug. Quatre homélies métriques sur la Création ܛܝܒܘܬܐ ܗܪܟܐ ܘܠܗ̇ܠ ܕܐܦ ܟܕ ܓܒܠ :
- ³⁴¹ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥ ܕܐܦ ³⁴²ܣܐܘܝܪܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ
- ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܠܨܐ ܕܐܦ ܒܟܬܒܐ 10ܕܦܪܕܝܣܐ .
- . ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܐܦ ܥܒܝܕܐ ܗܘ .
- ܙܒܢ ܆ </page><page> ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̣̈
Der Ktābā d-Durrāšā (Ktābā d-Maʼwātā) des Elijā von Anbār. Mēmrā I-III . X |ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ²⁰⁰ܠܐܠܗܐ
- ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܘܕܥ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ X ܐ
- . ܝܕܝ̣ܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܕܚܕܕܐ̈
- ܕܣܥܪܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܬܐ
- ܟܠܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ
Les Actes de Mār Māri ܕܡܝܐ̈ . ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܒܢܘܪܐ
- ܕܐܪܓܫܘ ܒܗ . ܕܐܦ ܫܪܟܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܢܗܘܘܢ
- ܐܝܬܘܗܝ : ܐܬܝܢܢ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܢܒܝܐ̈
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܕܐܦ ܡܠܟܘܬܟܘܢ . 38ܚܬܝܬܐܝܬ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܕܐܦ ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗܘ̇ܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܝ 5ܠܐ ܡܫܟܚܐ
- ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) Xܝ̇ܫܐ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܬ ܓܒܐ̈
Histoire de Mār Abba, catholicos de l’Orient. Martyres de Mār Grigor, général en chef du roi Khusro Ier et de Mār Yazd-panāh, juge et gouverneur. ܒܡܥܪܒܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ . ܘܠܐ
Πράξεις Ἀποστόλων . ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗ
- ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ .
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܚܠܦܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܣܝܡܐ
Πρὸς Κορινθίους ܝܒ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܡܠܠܝܢܢ ܆ ܠܐ
- ܠܝ : ܕܐܕܥ ܕܐܦ ܦܫܪܗ ܡܚܘܝܢ ܐܢܬܘܢ
- ܘܐܡܪ ܠܝ : ܕܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ
- ܚܒܪܟ ܒܡܣܟܢܘܬܗ . ܕܐܦ ܒܛܒܬܗ̈ ܬܫܬܘܬܦ .
- : ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܦ ܢܫܘܕܥ ܠܟ .
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܠܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ . ܕܐܦ ܐܢ ܢܗܘܐ ܥܬܝܪܐ
Πρὸς Γαλάτας ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܒܪܢܒܐ ܐܬܕܒܪ ܗܘܐ
- ܬܕܚܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ
- ܡܢ ܡܐܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܟܝܚ ܗܘ ܒܝܢܬ
- ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ
- ܘ 10 ܘܐܝܟܢ ܕܐܦ ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ
- ܡܡܪܝܢܐ̈ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܘܕܬܟܬܘܫܗܘܢ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܢܡܪܐ ܒܗܘܢ
- ܘܦܘܪܩܢܐ ܐܝܬܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܫܟܢܬ
- ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܪ ܕܐܦ ܐܢܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܝ
- ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ
- ܕܒܛܠܘܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܕܐܦ ܗܝ ܒܛܠܬ݀ ܒܛܠ
- ܗܘܐ ܗܘ ܙܒܢܐ ܕܐܦ ܠܥܠܝܡܐ̈ ܒܚܪܒܐ ܢܩܛܠ
- ܘܫܡܝܢܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ ܕܐܦ ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܐܦ
- ܕܡܠܟܐ . ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܐܦ ܠܡܠܟܐ ܢܝܒܠ ܛܒܗܘܢ