simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate ܒܟܢܦܐ ܕܦܝܠܘܢܐ ܚܙܝܗܝ ܪܕܝܐ ܕܕܡܐ ܘܝܒܫ X -- ⁸ܩX X -- ܕܐܦ ܡܬܨܝܪ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܒܟܣܝܐ ܘܪܕܦ ܗܘܐ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܦܘܠܘܣ ܦܫܩ ܠܐܪܥ ܡܘܠܟܢܐ ܒܗ̇ܝ ܢܝܚܬܐ ܕܠܥܠ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܨܝܪܐ ܕܠܦܠܣܛܝܢܝ ܕܠܥܠ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܝܫܘܥ ܪܝܫܝܬܢ . ܐܝܟ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܐܦ X ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܦܝܠܝܦܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ . ³ XXX X
Carmina Nisibena, II ܒܢ ܫ̇ܪܝ ܠܗ ¹ܥܝܪܬܗ ³ܕܝܘܢܢ ܒܪ ܡܬܝ ܡܢ ܠܓܝܘܢ ܟܝ ܬܒܥ ܠܗ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܝܫ̣ܐ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܠܐ ܓܝܪ ܣܦܩܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܒܙܢ ܐܠܐ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܢܣܝܡ ܩܕܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܘܪܐ ܕܢܒܚܪܝܘܗܝ . ܐܬܪܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܐܢܐ ܗ̣ܝ .
Hymnen de Ieiunio ܠܐ ܚܙܐܘܗܝ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܨܐ ܓܢ̇ܒ ܡܐ ܕܢܦܠܬ ܠܗ̇ ܢܦܫܐ ܕܐܦ ܢܡܪܘܩ ܬܪܥܝܬܢ ܕܢܚܙܐ ܕܚܙܝܢܝܗܝ ܠܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܚܙܐ
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ X ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝܐܝܟ̈ ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, III. Livre de la perfection, 2me partie (ch. 8-14) ܠܐ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܫܝܛܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܩܒܠ ܗܘܐ ܐܢ ܢ̇ܬܡܠܠ . ܕܐܦ ܇ ܕܢܬ̣ܝܦ ܒܟܠ ܪܢܝܝܢ̈ ⁷ܘܡܟܪܗ ܘܬܒ̣ܝܪ ܒܩܘܛܥܐ . ܗ̇ܘ
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܓܕܫ̣ܬ . ܕܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܕܠܥܠܡܐ ܕܐܦ ܝܕܥܬܗ . ܟܕ XX ܡ̇ܫܬܒܩ ܒܐܝܕܝ̈ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܪܡ̇ܘܬܗ . ܐܝܟ
De incarnatione ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܘܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܒܗܝܐ ܕܐܦ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ
Sermo de Domino Nostro ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܡ ܝܕܥ . ܐܫܬܟܚ ܫܡ̇ܥ ܡܢܗ ܕܟܡܐ ܗ̣ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܚܘܝܗ ܡܪܢ ܠܦܪܝܫܐ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢܣ̣ܦܩ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܥܗܕ ܠܡܣܩܬܗ ܕܐܦ . ܠܟܡܐ ܓܝܪ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ .
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. I. Les témoins et leurs parallèles non-syriaques; Édition des logoi I-XIII ܐܒܘܟܘܢ ⁸ XX ܕܒܫܡܝܐ : ܗܘܘ ܡܪܚܡܢܐ̣̈ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝܚ ܕܐܦ ܡܛܘܠX ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ : ⁷ܗܘܘ ܓܡܝܪܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ 0O⬩ X XX ܬܘܒ̣ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ¹ܗܟܢܐ ²ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ³ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܇ ⁴ܗ̇ܘ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܠܫܘܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܢܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܙ̣ܠ ܠܬܡܢ . ܕܐܦ . ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܬܕܕ̇ ܐܝܟܢܐ
- ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ . ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ : ܨܒܝܢ ܕܢܘܕܥ ܐܦ ܠܟܘܢ .
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ : ܡܘܕܥܐ ܕܝܢ ܝXXX1 ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܘܘ : ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܫܡܗ ܢܦܫܗ . Xܝ [4]ܗ̇ܝ ܕܙܥ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܬ ܫܬܩܗ ܕܡܢ ܥܘܙܝܐ ܟܕ ܚܛܦܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ . ܐܝܟ XX
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones I ܗ̣ܘ ܢܩ̇ܒܠ ܟܘܘܢܐ ܠܐ ܢܬܟ̇ܐܪ ܡܢ ܕܐܟܣ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܪܫܘܝܐ ܕܟܐܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ XX ܠܐ ܢܬܢܟܦ ܕܡܟ̇ܘܢ
Le De Oblationes de Jean de Dara ܥܕܬܐ ܬܗܘܐ ܬܠܝܬܐܝܬ . </page><page> [4]ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܝܬ ܦܪܫܘܬܐ ܒܝܬ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ Xܝܐܝܬܝܗ ܘܒܪܢܫܐ ܐܬܦܪܩ ܬܠܝܬܐܝܬ̣ ܙܪ . ܩ ܡܕܝܢ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones II ܠܘ ܗܘܝܘ XXX ܠܫܢܗ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܛܒ ܡܢ ܠܒܗ ܦܘܡܐ ܕܐܦ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܬܢܒܝ ܠܗ ܕܐܚܪܢܐ ܗ ܣܒ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܘܝܘ ܐܬܢܒܝ
La Polémique Antijulianiste III ܐܬܒܪܢܫ . ܘܡܛܘܠ ܕܢܦܣܩܝܗ̇ ܠܐܪܝܟܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܐܦ . ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܢܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones III ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܣܥ̇ܪ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܚ̇ܠ 285ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܩܠܐ ܕܐܦ ܥ̇ܪܩ ܗܘܐ X81ܚܛܝܬܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܗܠܟܐ ܘܡܢ ܨܠܠܬܐ ܕܩܠܐ ܕ
Hymnen auf Abraham Kidunaya und Julianos Saba ܪܒܐ ܡܢܗ ܢXܝܬܪ ܨ X ܨܠܘܬܗ ܕܕܟܝܐ̈ ܘܨܘܡܗ ܕܙܗܝܐ̈ ܫܗܪܗ ܕܐܦ ܕܓ̣ܕܫ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܨ 8ܨ̇ܠܝ ܕܙܥܘܪܐ ܢܐܪܒ ܐܟܘܬܗ ܘܨ̇ܠܝ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܬܬܡܨܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܡܣܟܢܘܬܗ . ܘܕܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) XX X ܗܫܐ ܥܫ̣ܢ ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܕܦܝܣܗ ܕܚܘܒܟܘܢ ܆ ܐܙܕܟ̇ܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܕܩܕܡ̇ܬ X ܣܡ̇ܬ ܠܗ |ܒܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ²ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܩܪܒܗ̇ ܆ ¹ܕܢܕܥ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙ̇ܟܐ ܒܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟ
Des heiligen Ephraem des Syrers Sermones, IV ܠܢ ܡܫܟܚ ⁴ܬܡܝܗܐ ܕܠܐ ܬܪܣܝܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܢ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܢ̇ܛܪ ܕܐܦ ܠܒܣܪܢܐ ܟܕ ܨܐܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ XX ܠܢ ³ܗܘ ܡܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ¹⁴ܩܛܠܐ . ܘܥܠܡܝܐ̈ ¹⁵ܐܢ ܫܬܝܢ ܘܪܐܓܝܢ̣ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܕܐܦ ܡܬܝܠܕܝܢ ܨܥܪܐ̈ ܘܨܘܚܝܬܐ̈ ¹⁴ܘܡܚܘܬܐ̈ ¹⁴ܓܕܫ ܕܝܢ
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
- ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܚܙܐ . ܐܝܬ ܝ X1 </page><page> ܓܝܪ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܐܦ . XXX ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܟܝܚ ܨܘܡܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ
- ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܡܘܬܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣X ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܇ ܕܐܝܟܐ ܕܐܦ ܐܬ̇ܟܢܫܘ̣ ܘܣܝ̇ܡܐ ܣܓܝܕܐ ܘܬܐܒܠܝܐ ܬܚ̇ܡܘ . ܕܗܠܝܢ
Nachträge zu Ephraem Syrus. ܬܫܥܝܬ ²ܐܙܥܪܬܗ̇ ܠܪܒܘܬܐ ܕܢܨܚܢܝܟܘܢ̈ XX ܐܝܟܢ ܕܒܟܘܢ ܕܐܦ ܕܒܛܢܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܘܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܦܟܝܗܐ̈ ܐܝܟ
- ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܕܐܦ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ . ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝ ܠܗܘ̇ܝܐ . ܡܬܚܫܚ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ . ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܪܝܫܝܬܐ ܘܟܝܢܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܒܪܐ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܘܗ̣ܘ X ܕܐܦ ܗܘܘ ܒܬܪܥܝܬܗ ܇ ܕܠܚܪܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܢܗܘܘܢ ܒܢܝܐ̈ . ܐܡܬܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܬܠ ܡܪܝܐ ܒܘܪܟܬܗ . ܟܕ ܦܘܪܩܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܐܦ ܘܫܚ̣ܩ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ . ܡܨܠܐ XX 72 ܡܟܝܠ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܣܥ̣ܪܬ ܟܕ ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܣܦܩܐܝܬ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ¹⁴ܒܟܠ ܚܟܡܐ ܘܠܐ ܬܪܒܐ ܠܢܦܫܟ ܒܥܘܬܪܐ ܇ ܗ̇ܝ
- ܐܩܝܡ ܡܢ ܡܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܡܩܪܒܐ ܗܘܬ ܠܦܓܪܗ̇ ܗܟܢܐ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܡܠܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܡܠܠܘ ܇ ܒܦܘܪܥܢܐ ܕܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܪܥܠ ܗܘܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܩܢܝܐ . ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܚܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ ܘܡܫܡܠܐ ܝ ܇ X ܥܣܪܐ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܦ . ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ . ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܐܝܟ
Una raccolta di opuscoli Calcedonensi: Ms. Sinaï Syr. 10 ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX ܇ ܕܗ̇ܒܘ ⁶ܝ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ : ܘܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܝX : ܘܠܐ XXXX ܬܬܕܝܢܘܢ ܩXܡܝܗܘܢ ܆ ܐܝܟ X X
Sermones in Hebdomadam Sanctam ܐܢܬ ܬܠܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܝ ܫܠܝܚܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܘܬܢܝܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܕܐܫܝܓܟ ܕܣܓܝ ܥ̇ܕܪܐ ܠܟ ܗܕܐ XXX ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܟ ܡܘܟܟܐ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ¹⁰ ܒܩܢܘܡܟܘܢ ¹ܢܗܘܘܢ X ¹²ܟܪܘܙ ܐ ܕܦܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܐܦ X ܢܗܘܘܢ ⁸ܡܬܬܢܝܢ ⁹ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܨܚܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܐܘܪܝܬܐ . ܟܕ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܠܡܐ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܕܐܦ ܕܝܢ ܥܒܪܝܐ ܇ ܠܚܡܫ ܡܢܘܢ̈ ܡܦܠܓ ܟܬܒܐ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ ܠܗ . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̈ : ܐXܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
- ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܆ ܘܬܘܒ X ܕܐܢ ܪܥܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܒܥܝܢܐ̇̈ ² ܓܫܝܡܬܐ̈ ܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܠܟܢܫܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ²⁰ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܐܝܟ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah). Les collections annexées par Sylvain de Qardu ܟܬܒܐ̈ ܣܗܕܝܢ : ܘܛܟܣܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܡܠܦܝܢ : ܡܕܝܢ X ܣܢܝܩ ܕܐܦ : ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܥܠܢܐ ܒܪܝܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܐܠܨܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܫܠܝܚܝܐ . ܐܩ ܓܝܪ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܕܐܦ ܐܘ ܪܚܡܢ ܆ ܚܘܝܚܐܝܬ ܩ̇ܒܠܬ ܠܡܥܒܕ ܠܘܬܟ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܇ ܗ̇ܘ
- ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ ܘܠܛܘܚܐ ⁶⁰ܣܝ̇ܡܐ . ܕܐܦ ܘܪܕܘܝܝܗܘܢ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܗܕܝܪܐ̈ ܡܩܝܡܐ . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕ 15ܒܕܡܘܬܐ ܕܢܦܫܬܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܩܠܝܠ ܥܕܡܐ ܕܐܦ . ܕܡܝܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܡܕܡ ܠܗܘܝܐ ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ . ܗ̇ܘ
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques ܗܢܘܢX ܢܒܙܚܘܢX ܒܗX ܒܐܒܘܗܘܢ . XX ) ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܫܝܡ ܕܐܦ Xdd X 23ܝܘXܣܝX XXX </page><page> ܘܒܙܚ ܒܗ . ( 4 ) ܘܪܗܛ ܩ̣ܪܐ ܠܐܚܘܗܝ̈
Jean Maron. Exposé de la foi et autres opuscules. ܐܒܐ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܝܠܕܗ . ⁰ܘܗ̣ܘ ܡܕܡ ܕܐܢܫ ܥܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܐ XX 11ܡܠ̣ܬܐ X X ܘܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܟ
- ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܫܠܛ . ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܐ ܕܡܬܙܝܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܡܢܗܝܢ ܢܦܫܢܝܬܐ̈ ܘܡܢܗܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܡܬܚܙܐ ܕܝܢ
Gannat Bussame. 1: Die Adventssonntage. ܗܕܐ ܐܦܝܣ ܇ ܕܩܪܝܢܐ̈ ܕܐܬܐܡܪܘ ܐܪܒܥܐ ܕܠܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܝ ܕܐܬܩܕܡܬܐܬܦܠܚܬ . ܨܒ̇ܢܐ ܕܝܢ
Jacques de Saroug. Quatre homélies métriques sur la Création ܟܕ ܓܒܠ : ܐܦ ܟܕ ܦ̇ܪܩ ܒܗ̇ܝ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܬܚ̇ܫܚ ܗܘܐ ܀ ܠܗ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ ܀ 45ܚܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܐ ܗܪܟܐ ܘܠܗ̇ܠ
- ³⁴²ܣܐܘܝܪܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ]ܪܥܠ ܘܐܬܕܘܕ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܡܪܥܐ ܠܥܪܒܐ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘ . ³⁴¹ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥ
- ܒܟܬܒܐ 10ܕܦܪܕܝܣܐ . ܘܪܫܐẌ ²³ܕܝܕܥܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܢܬܬܣܝܡ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܠܨܐ
- ܥܒܝܕܐ ܗܘ . ܒܥܝ ܗܟܝܠ ܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܠܗ ܪܫܝܬܐ . ܘܡܢܘ ܕܐܦ ܠܓܠܝܐ ܕܢܗܘܝܢ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܪܫܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܥܠܡܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ
- ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̣̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܘܚܝܠܐ ܕܐܦ ܓܕܫܐ ܠܗ . ܘܒܣܘܟܠܐ̈ ܡܬܗܪܢܐ̈ ܦܓܥ ܒܗܝܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܆ </page><page> ܒܗܝ̇
Der Ktābā d-Durrāšā (Ktābā d-Maʼwātā) des Elijā von Anbār. Mēmrā I-III ܠܐ ܐܝ̣ܬ ²⁰⁰ܠܐܠܗܐ ܆ ܕܚܒܝ̣ܒ ܠܗ ܡܢ ܙܕܝ̣ܩܐ ܀ X8 ܣܘ ܀ ܠܐ ܕܐܦ ܀ </page><page> ܣܗ ܀ ܠܝܬ ܕܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܙܕܝ̣ܩܐ ܆ ܐܝܟ ܒܪܘܝܗ ܐܠܗܐ . X |ܐܝܟ
- ܚܢܢ X ܐ ܚܝܠܢ XX7 ܢܦ̇ܢܐ ܦܬܓܡܐ ܠܡܠܟܘܬܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܡܡܠܠܐ ܐܢܬܝ ܥܡܢ ܡܪܬܝ . ܐ̣ܡܪ ܠܢ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܘܕܥ ܠܢ
- ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܚܟܡܬܗܘܢ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܕܡܢ ܠܡ ܩܠܐ̈ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܝܪܝܢ̈ . ܝܕܝ̣ܥܐ ܗܝ
- ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܬܐ ܠܡ ܐܢ ܡܩ̣ܝܡ ܣܥܪܗ̣̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ ܕܐܦ ܬܗܘܝܢ . ܐܫܬܐܠܬܝ ܘܡܢ ܫܘܦܪܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܕܣܥܪܐ . ܠܗ̇ܝ
- ܠܐ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܬܦܘܫ ܠܫܒܩܐ ܕܢܘܪܐ ܕܬܥܒܪ ܒܗܝܢ . ܕܐܦ ܘܒܙܝܢܗܘܢ ܣܓܘ ܐܢܝܢ ܠܟܘܕܢܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܐܝܟܢܐ
Les Actes de Mār Māri ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܒܢܘܪܐ ܡܥܒܪܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܕܐܦ ܣܓܕܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܠܟܐܦܐ̈ ܘܠܥܝܢܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ . ܥܕܡܐ
- ܫܪܟܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܢܗܘܘܢ ܙܗܝܪܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܦܘܫ ܒܗܘܢ ܡܢ ܕܐܦ . ܟܕ ܐܦ ܟܐܒܗ ܡܬܓܠܐ </page><page> ܘܡܬܟܣܣ ܩܕܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܗ .
- ܣܗܕܘܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܝܬܐ : ܕܠܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܦ ܚܘܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܬܠܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܬܝܢܢ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܡܠܟܘܬܟܘܢ . 38ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܐ . ܕܡܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܐܘ ܠܐ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܦܣܘܩ . 8 , 16ܒܪܡ 37ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗ̣ܝ 5ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠXܗܘܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܘܐܦ 6ܗܕܐ ܕ ܓܘܐ ܕܐܦ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܒܐܕܫ̇ܐ̣ ܡ̣ܢ 4ܗܘ̇ ܕܣܟ ܠܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܝܢ . ܗ̇ܝ
- ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ . ܥܡܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܢ ܬܗܘܡܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܠܟܠܗܘܢ ܬ ܓܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܦ ܀ 3ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܫܬܥܒܕܝܢܢ ܠܥܝܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ : ܐܝܠܝܢ
Histoire de Mār Abba, catholicos de l’Orient. Martyres de Mār Grigor, général en chef du roi Khusro Ier et de Mār Yazd-panāh, juge et gouverneur. ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܕܡܝܬܪܘܬX ⁷ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܬܪ ܓܪ ܓ ܕܐܦ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܥܝܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܡܥܪܒܐ . ܐܝܟ
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. ܚܢܢ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ̈ ܠܗ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡܟ ܠܥܠܡX 7 . ¹ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ . 6ܛܪܘܕܝܗܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܡܬܘܠܥܐ ܡܛܠ
Πράξεις Ἀποστόλων ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܢܦܫܗ ܟܕ ܚܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܫ ܇ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܦ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܓܒܐ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܗܢܘܢ
- ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܚܛܐ . ܘܟܕ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܚܠܦܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܣܝܡܐ . ܩܘܫܬܐ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܠܫܪܪܗܝܢ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
Πρὸς Κορινθίους ܡܡܠܠܝܢܢ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܐܦ ܇ ܕܢܕܥ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܝܒ ܐܝܠܝܢ
- ܦܫܪܗ ܡܚܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܥܢܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܕܐܦ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝ : ܥܕ ܙܒܢܐ ܢܥܒܪ . ܐܠܐ ܚܠܡܐ ܐܡܪܘ ܠܝ : ܕܐܕܥ
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
- ܒܛܒܬܗ̈ ܬܫܬܘܬܦ . ܒܥܕܢ ܥܩܬܗ ܗܘܝ ܠܗ ܚܒܪܐ . ܕܐܦ ܕܐܦ ܕܣܬܪܐ ܡܥܒܪܐ ܪܚܡܘܬܐ . ܓ ܣܡܘܟ ܚܒܪܟ ܒܡܣܟܢܘܬܗ .
- ܢܫܘܕܥ ܠܟ . ܘܢܟܬܘܒ ܠܟ ܐܢܫܐ̈ ܪܝܫܢܝܗܘܢ̈ . ܡܟܬܒܘܬ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܡܫܬܐܣܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܫܐܠܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ : ܡܛܠ ܗܝ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܐܢ ܢܗܘܐ ܥܬܝܪܐ ܗܝ : ܣܢܝܩܐ ܗܝ ܕܪܫܐ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܀ ‏ ‏ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܕܢܡܘܣܐ ܀ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ : ܕܡܝܐ ܠܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ .
Πρὸς Γαλάτας ܒܪܢܒܐ ܐܬܕܒܪ ܗܘܐ ܠܡܣܒ ܒܐܦܝܗܘܢ̈ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܟܛ ܘܟܕ ܕܐܦ . ܘܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܥܡܗ ܠܗܕܐ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ
- ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ ܠܟܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܦܩܐ ܢܦܫܗ̇ ܘܡܝܬܐ : ܩܪܬ ܫܡܗ ܕܐܦ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܣܢܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܝܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܛܠ
- ܫܟܝܚ ܗܘ ܒܝܢܬ ܩܛܥܐ̈ ܕܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܬܓܒܝܘ ܒܝܕ ܕܐܦ . ܐܪܝܢܝ ܗܘܣܗܪ ܡܢ ܟܕܘ ܢܓܕ ܚܘܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ
- ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨܿܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢܼܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨܿܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ
- ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ ܗܐ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܘ 10 ܘܐܝܟܢ
- ܐܢܚܢܢ ܢܡܪܐ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܓܝܪ ܥܗܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܬܕܟܪܝܢ ܕܐܦ ܕܬܗܘܘܢ ܡܡܪܝܢܐ̈ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܘܕܬܟܬܘܫܗܘܢ
- ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܫܟܢܬ . ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܥܡܕܐ . ܘܝܕܥ ܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܕܐܦ ܓܠܝܐ . ܣܒܪܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܕܪܚܡܐ̈ ܘܦܘܪܩܢܐ ܐܝܬܝܬ ܐܝܟ
- ܐܢܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܝ ܐܝܟ ܐܒܗܝ̈ . ܐܠܐ ܐܩܘܡ ܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܐܦ ܘܥܦܝ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܙܕܩ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܪ
- ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ ܚܪܝܩ ܠܢܒܝܐ̈ ܒܪܘܓܙܐ . ܒܠܥܡ ܕܐܦ ܕܩܡ ܥܠܝܢ ܠܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ
- ܗܝ ܒܛܠܬ݀ ܒܛܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܛܠܘ ܣܘܥܪܢܝܗܝܢ̈ ܠܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܓܢܝܐ ܥܒܝܕܐ ܕܢܬܛܫܘܢ ܒܗ̇ ܘܡܐ ܕܒܛܠܘܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ
- ܠܥܠܝܡܐ̈ ܒܚܪܒܐ ܢܩܛܠ ܠܐ ܬܬܗܘܢ ܐܘ ܬܬܒܛܠܘܢ ܡܢ ܣܘܪܚܢܐ ܕܐܦ ܐܢ ܙܟܝܢܢ ܠܐ ܬܬܐܒܠܘܢ ܐܠܐ ܡܚܒܠܢ̈ ܝܠܕܬܐ̈ ܗܘܐ ܗܘ ܙܒܢܐ
- ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܐܦ ܦܓܪܢܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢ ܥܠܝܐ ܗܘ ܐܘ ܬܚܬܝܐ ܕܐܦ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ ܗܐ ܡܩܪܒ ܥܡܝ ܚܕ ܐܪܥܢܐ ܘܫܡܝܢܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ
- ܠܡܠܟܐ ܢܝܒܠ ܛܒܗܘܢ 7‎ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܟܪܟܐ ܕܐܦ ܛܒܐܝܬ ܐܫܬܒܚܘ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܢܗ ܕܫܪܝܪܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܐܫܬܘܕܝ