simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
Chronica Minora II ܗ̣ܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ̈ ܠܣܘܪܘܣ̣ ܘܠܡܟܣܡܝܢܘܣ ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܂
Vie de Sévère par Jean ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ X ܐܡܪ ܇ </page><page> X ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܕܐܦ ܫܪܝ ܆ ܠܘܬܗܝܢ ܕܟܦܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܥܠܝ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܛܐ ܆
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܪ̈ ܢ ܕܡܓܫܡܝܢ ܢܣܒܪ ܕܐܝܬܗܘܝ ܃ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘ ܝܝ ܕܐܬܝܠܕ ܃ ܐܠܨܐ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܬܡܢ . ܣܒܪܬܐ ܡܚܕܝܢܝܬܐ ܢܟܪܙ . ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܕܐܦ ܘܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܚܫܘܟܐ . ܥܠ ܠܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܘܐܬܢܒܝ Xܝܠ ܫܘܒܚܗ ܃ ܕܐܦ ܫܦܝܪ ܂ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܨ̇ܠܐ ܀ ܟܗܢܐ ܂ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܐܦ ܂ 1ܗ̇ ܂ ܦܩ̇ܕ ܠܗܘܢ ܕܢܪܟܢܘܢ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܐܦ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܪܘܚܐ ܢܣܒܪܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܝXܢܝXܦܣܝܟܘܣܝܣ XܝܬܝX ܝܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܣܬܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ܘܢ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܦܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܐܠܐ ܗܘ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܗܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܬ ܛܘܒܐ̈ : ܘܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܐܦ ܨܚ ܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܪܝ ܦܘܪܬܟܗ : ܡܥܩܒ ܬܘܒ ܕܐܝܟܐ ܡܬܢܛܪܢ̈ ܕܐܦ ܕܝܡܢܐ ܒܗܕܐ ܥܪܘܒܬܐ ܡܬܥܒܕ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܩܘܡܬܐẌ ܕܠܐ ܚ̇ . ܫܚܘ ܢܣ̣ܒܢẌ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܦ ܇ </page><page> ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥ̇ܕ ܪ ܘ̣̇ܝܠ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡ̣ܚܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܠܝ ܘܠܟ ܐܒܐ : ܐܝܬ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܕܪܟ X X ܗܘܐX ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܕܐܦ ܕܬܗܘܐ . ܘܗܠܝܢ . ܕܫܪܟܐ XX ܕܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪX .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܐܝ̣ܕܐ X ܒܐܝ̣ܕܐ ܢܥ̣ܒܪ ܒܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ . ܘܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܝܒܫܩܠܛܥܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܕܐ ܗܘܘ ܐܣܟܘܠܐ . ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܗ̣ܘܬ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܚܬܐ̈ ܕ ܠܟܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܕܐܦ ܕܒܢܬܗܘܢ̈ ܕܡܕܝܢܝܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܢܙܕܟܘܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܂ ܝ X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ . ܡܪ ܆ ܕܡ̇ܙܡܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܙܥܩܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܐܦ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܣܪ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܡ̇ܐܢ ܐܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܀ ܢܕܥ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܝܕ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܝܟܢܐ
Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum ܗܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܝܝ ܟܕ ܛ ܂ ܒ ܥܒ̇ܕܝܢ ܝܪܚܐ̈ ܟܒܝܫܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܡܢ ܬܡܢ ܫܩ̇ܠ ܠܡܫܪܝܘ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܝܟܢܐ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne ܕܘܕ ܐܡ̣ܪ . ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܐ ܕܕܢ̇ܚܐ ܒܢܦܫܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܆ ܕܐܦ . ܘܢܩ̇ܩ ܒܪܢܫܐ ܠܥܒ̇ܕܗ ܘܠܦܘܠܚܢܗ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ . ܐܝܟ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܢ̣ܘܢ ܢܥܒܕܘܢ ܂ ܘܟܕ ܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܥܕܥܕܐ ܪܒܐ ܕܐܦ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܥܡܐ ܕܝܣܪܝܠ ܠܝܘܡܐ ܕܢܝܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܦܩ̣ܕ ܐܢܘܢ
- ܗ̇ܘ ܕܟܘܢܫܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܣ̣ܒ̣ ܢܣ̣ܬܢܩ ܥܠ ܟܠܗܝܢ . ܕܐܦ ܪܓܝܓܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܆ ܬܬܝܗܒ̣ ܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ̣
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܢܒܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܕ . ܠܟ ܇ ܕܫܛܝܐ ܫܛܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܘ ܫܡܗܐ̈ ܣܦܝܩܐ̈ . - . - ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܟ ܇ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ [ܫܐܕܐ] ܡܪܝܪܐ ܘܒܝܫ ܙܢܐ ܪܕܦܬ̣ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܚܢܙܘܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܠܟ ܢܗܘܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܩܒܠܬ ܀ ܡܟܝܠ ܦܩ̇ܕ ܕܐܦ ܠܡ ܕܝܠܝ ܫܒ-ܩܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܦܢܐ ܥܡܐ ܠܟܗܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܒܪܡ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܫܠܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ
Liber de Unione ܂ -· ܝ ܫܐܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܦܪܘܫܘܬܗܘ̣ܢ ܕܐܦ ܣܝܡܐ ܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܘܐܦ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܂
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. Xܘ̣ ܝܕܥ ܠܐܒܐX . ܘܝ ܀ ܚ ܝ̣ܝܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡ̣ܡ ܒ̇ܨܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ›ܘܡ . ܟܢ ܐ Xܘ ܪܘ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܝ ܝ̇ܕܥ ܠܘ ܠܒܝܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܒܐܪܥܐ ܕܒܠܩܐ ܃ ܐܘܟܝܬ ܕ̣ܡܘܐܒ ܆ ܚܣܢܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܦ ܂ ܘܥܒܕܐܠܗ ܝX ܒܪ ܥܠܝ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܇ ܐܬܐ ܘܢܩܫ ܥܠ </page><page>
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܂ ܩ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܟܣܐ̈ ܆ ܘܐܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܐܦ ܪܝܫ ܩܫܝܫܐ̈ ܂ X ܒܐܣܝܠ ܕܝܢ ܡ̣ܫܡ ܘܐܚܘܗܝ ܨܠܝܒܐ ܆ ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ </page><page> ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̣ܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܛܪܘܣ ܂ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܠܘܚܐ ܕܥܡܐ ܀ ܕܐܦ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܙܝܢܘܢ ܠܢܝܦܐܠܝܘܣ ܐܢܫ ·
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܦܐ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܕܒܪܝܐ̈ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܐܢܬ ܬܡܠܐ ܫܘܘܕܝܐ ܕܒܐܝܓܪܬܟ ܆ ܕܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܩܪܒ ܕܐܦ ܕܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ ܂ ܘܡܟܝܠ ܡܦܝܣ ܐܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚ ܚܠܝܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܀ </page><page> ܕܦܘܠܓܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܦܣܩܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܂ ܟܕ ܢܚܡ ܠܛܠܝܬܐ ܂ ܝ ܟܕ ܐܫܬܚܠܦ ܒܛܘܪܐ ܂ ܠܘ ܕܐܦ ܘܠܝܘܚܢܢ ܃ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܝ ܕܒ̣ܪ ܥܡܗ ܟܕ ܨܠܝ ܬܢܢ ܃ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܐܬܩ̣ܪܝܬܘܢ ܒܚܕ ܣ̣ܒܪܐ ܕܩ̇ܪܝܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܇ ܕ ܡܪܝܐ ܘܚܕܐ ܕܐܦ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܘܚܕܐ ܪܘܚܐ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܣܦ̇ܩܐ ܗܘܬ ܂ </page><page> ܠܗ Xܠܣܘܥܪܢܐ ܀ ܘܟXX X ܘܗܕܐ ܕܐܦ ܆ ܐܘ ܒ̇ܓܠܐ ܕܪܘܥܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ܘ̣ ܡܚ̣ܝܛ ܂ ܨܝܕ ܗ̇ܘ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II ܪܫ̣ܡܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܗܠܝܢ̣ ܠܘܬ ܪܘܫܡܐ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܡܢ ܕܐܦ ܢ ܥܕܬܐ̣̈ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ̣ ܂ ܐܝܟ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܘܕܬܪܢܘܓܠܝܬܐ̈ ܪܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܕܐܦ ܠܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܩܢܘܢܐ̈ - ܕܪܟܫܐ̈ ܘܕܬܘܪܐ̈ ܆ ܘܥܕܡܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCIX à CIII. ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܐܠܦ ܇ ܕܡܫ̇ܬܪܪ̈ ܢ XXX X </page><page> ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܘܩ̣ܫܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܇ ܘܕܠܥܠ ܡܢ . ܚܝܠܐ . ܩ̇ܪܝܒܐ ܗܝ ܓܝܪ̣
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܗܝ ܡܪܢ ܥܕܬܗ ܒܢܗ̇ ܘܒܗ ³ܛܘܢܒܝܗ̇̈ ܣܬܬ . . ܟܕ ܕܐܦ ܣܬܝܟ ܡܢܝܢ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܘܐܫܬܪܪܘX ܕܘܡܣܝܗ̇̈ . ܒܗ̇ܝ
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܕܢܗܘ̣ܐ ܝ ܒܒܘܕܪܐ ܕܥܠ ܕܐܦ ܂ ܠܐ ܗ̣ܐ ܫܩܠ̣ܬ ܂ ܗܝ ܡܢܗܘܢ ܕܬܣܥ̣ܘܪ ܒܗ ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܒܪܢܫܢ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܝܕܥ ܡܢ ܢXܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܇ ܗܝܕܝܢ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܇ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬ ܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܘܒܐܓܘܢܐ̈ X ܕܐܦ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܕܐܦ ܥܡܠܐ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܣܪܚ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܡܐܬܝܬܝ ܬܗܘܐ ܇ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܕܬܥܩܒ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܦ ܕܐܦ ܃ ܥܠ ܗܕܐ ܪܡ̇ܙ ܇ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܐ ܠܡ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܚܐ ܘܕܥܕܡܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܕܟܪܐẌ ¹ܘܢܩܒܬܐ̈ . ¹⁷ܒܕ ¹⁸ܒܟܠܚܕܐX ¹ܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܝܥܝܬܐ̈ ܒܕ ܚܕܝܢ̈ ܘܡ̇ܟܐܒܢ ¹⁴ܘXܡܦܗܕܩܠܝܣ-X ¹ܐܡ̇ܪ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܗܢܘܬܐ ܚܕܐ ܬܣ̣ܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܠܐ ܕ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠ̇ܒܫ ܘܚ̇ܕܐ ܩ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܡܢܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܢ̣ܦܠܘܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥ̇ܒܕܝܢ . ܗܘܘ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ </page><page> ܙ̇ ܕܩܢ̈ . ܠܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ : ܕܐܦ ܡ̇ܗܡܐ ܐܢܫ ܆ ܡܩ̇ܠܣܐ ܗܘ ܥܠ ܪ̈ ܒܘܬ ܢܦܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܟܠܗܘܢ ⁷ܥXܘܗܝ XX ܢܣܬܢ̣ܩܘܢ . ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܐܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܚܕ ⁶ܡܢ ܓܘܫܡܐ›Ẍ ܥܠ ܡ̇ܗܘܝܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܆ ܡܢ ܐܢܢܩܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܒܗܪܣܝܣ̈ ܚ : ܠܕܘ ܕܡܣ . . . . ܬܟܡܢ ܗܘܝẌ ܇ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܘܡܟܝܠܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܩܕܬ ܐܬܪܕܝܬ ܘܝܠܩܬ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܫܪܘܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܝ̣ܠܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ : ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬ ܒܢܝܐ̈ : ܗ̇ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Septième base: Des démons. ¹⁰ܗ̣ܝ ܫܟܝ̣ܪܐ . ¹⁰ܫܪܝܟ ¹¹ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ X ¹² ܠܬܐ ܕܗ̣ܘܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܢܝܢ ܝ XXX X X X XX ܡ . ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܗ̇ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Cinquième base: Des anges. ܡ̇ܠܐܟܐ ܕܥ̇ܠܒܐ ܒܗ ܛܒܬܐ ܠܒܝ̣ܫܬܐ ܢܗܘܐ ܕܫܟܝ̣ܚX ܡܢ ܕܐܦ . X ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܕܫ̇ܘܝܐ ܒܗ ܛܒܬܐ ܠܒܝܫܬܐ ܫܟ̣ܝܚ ܗܘ . ܐܠܨܐ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ²⁹ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܙ̇ܕܩ ܘܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ³⁰ܗܘܘ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܐܠܐ ܡܬܒܥܐ . ܐܢܓܝܪ XXXX ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ X²ܝܕܝܥܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚ̇ܝܕ . ]ܐܘ̇ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ⁵0ܐܬܚ̇ܝܕ . ܕܐܦ . ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ X⁴ܐܠܗܝܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟ
Sancti Ephraem Syri in Genesim et Exodum Commentarii ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܚܘܪ ܠܡܪܓܡܗ ܒܝܝܢ ܗܘܘ . ܚܘܪ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܣܠ̣ܩ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܀ XX [2]ܡ̣ܢ ܕܢ̣ܨܐ ܕܝܢ ܐܗܪܘܢ ܥܡܗܘܢ . ܘܚ̣ܙܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܚܠܡܐ̈ ܡܦܗܝܢ ܠܗ̇ ܗܟܢ ܦܗܝܢ ܒܒܥܬܗ̇ ܕܪܘܫܐ̈ ܕܫܪܥܘ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܕܡܣܟܢ ܘܐܙܥܪ ܫܪܒܗ̇ ܀ 9ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܦܗܝܬܐ ܗܝ
Homélies de Narsaï sur la Création ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܡܨܐ ܕܢܫܚܠܦ ܘܢܥܒܕ ܡܕܡ . ܩܥ̣ܘ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܕܐܦ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ . ܘܠܗܘܢ ܡܘܕܥ ܐܣܦܝܪ ܫܡܫܐ ܘܬܘܩܢ ܣܗܪܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ : ܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܝ̣ܡܬܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܇ ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܢܢ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܘܛ̇ܒܐ . ܡܛܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XL à XLV ܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܚܪܬܐ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܒܝܐ ܐܢܐ : ܘܐܦܠܐ ܒܪܐ ܕܐܦ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝܝ XX XXX ܕܢܒܝܘܬܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ : ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܡܟ̇ܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐX ⁶ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̇ܡܪ X ܕܐܦ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܡܕܡ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܟܪܘܙܐ ܇ ܠܗܠܝܢ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ 4ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܬܘܒ ܘܢܐܣܪܘܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ ܟܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܦܠܚ̣ܐ . ܡܬܩܠܣܢܐ X0ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܕ ܒܟܘܠܝܘܬ ܙܝܢܐ ܕܐܦ ܕܡܢ ܣܘܓܦܢܐ ܡܕܡ ܇ ܐܘ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܠܢܝܫܐ ܘܐܦ ܠܡܠܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܘܕܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܡܝ̇ܩܪ ܗܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܘܬܐ ܕܚܣܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܀ ܙܪ . ܩ ܗܟܝܠ
Jacques de Saroug: Homélies contre les Juifs ܠܐ ܡܠܬܐ ܐܦ ܠܐ ܪܘܚܐ ܆ ܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܐܠܐ ܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܪ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ̈ ܐܝܟ ܕܣ̣ܒܪ ܠܗ ܥܡܐ ܣܟܠܐ . ܨ̇ܒܐ ܕܢܐܡܪ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradiso und contra Julian ܡܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܫܦܐ ܘܩܛܝܢ 8ܫܪܐ ܟܝܬ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܟܠܗ ܒܚܕ ܕܐܦ ܠܓܝܘܢܐ ܕܟܠ ܫܐܕܝܢ̈ ܒܗ ܗܘܘ ܘܠܐ ܝܕܝܥܝܢ̈ X ¹¹ ܕܚܝܠܐ ܗܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse. Homélies I à XVII ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܫ̇ܠܚܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ . ܠܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܠܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܒܐ . ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܩܪܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܟ̇ܢܫܐ ܕܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܫܘܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐ ܢܫܬܟܚ ܡܕܡ ܣܩܘܒܠܐ ܒܝܕܥܬܢ ܐܝܟ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܩܕܡ ܕܓܒܝܗܝ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܪܫܐ ܆ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܕܫ̇ܘܐ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܬܚܙܐ ܓܝܪ
Trois homélies syriaques anonymes et inédites sur l’Épiphanie ܡܘܗܒܬܗ ܐܟܘܬܗ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ . 31ܘܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܡܘܗܒܬܗ ܕܐܦ 30ܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܓܢܣܐ ܕܡܝܘܬܐ̈ . ܡܛܠ
Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre: version syriaque inédite du texte grec perdu ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܬܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ ܡܫܬ̇ܡܗ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘ . ܕܡܛܠܬܢ ܐܙܕܩ̣ܦ : ܐܝܟܢܐ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗ̣ܢܘܢ ܙܗ̣ܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢ̣ܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨ̇ܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ X ܆ X Xܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܡܢ ܡܘܬܐ ܢܢ̇ܚܡ ܘܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܟܕ ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܆ ܡܨܐ ܘܐ .
Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection and Ascension: Critical Edition of Syriac Text ܚܘܒܐ̈ ܕܢܦܫܐ X⁹ܡܐܣܐ : ܘܒܡܝܬܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܚܝ : X⁰ܩܝܡܬܐ ܕܐܦ : ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܘܚܪܢܗ . ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܘܝ :
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܨܝܕܦܓܪܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܆ ܕܐܢ ܝܓܕܫܘܢܗܘܐ ܟܐܒܐ . ܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܆ ܕܐܦ : ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܐ . ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܝ⬩dd ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܬܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Douzième base: Du Paradis, suivie du Livre des Rayons: traité X ܫܘܡܠܝܗ ܥܦܝܦܐ ܢܗ̣ܘܐ . ܟܐܡܬ ܢܝܐܘܬܐ̈ ܡܫܡܠܝܢܝܬܗ̇̈ ܕܐܦ ܘܓܘܫܡܢܝܐ ܡܪܟܒ . ܢܦܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܦܓܪܐ . ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܠܟ ܓܕܫܬܟ . ܕܟܕ ܥܠ X ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܫܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܡܠܠ ܆ ܕܐܦ ܕܫܡܐ ܬܫܬܟܚ ܠܗ̇ ܒܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܡܠܠ . ܐܝܟܢܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania) ܚܢܢ ܨܒܝܢܢ ܒܝܫ̣ܐ ]ܢܗܦܘܟ X8ܐܣܝܪ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܟܝܢܗ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡܪܐ ܟܝܢܐ̈ ܝܘܡܢ ܕܠܐ ܒܟܝܢܗ ܐܬ̇ܚܠܦ ]ܠܐ ¹²X[ܗܘܬ ܥܛܠܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܢܬ̣ܒ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܡ̇ܪ . ܕܐܦ XX XXX⁰ ܘܢܢܚܝܢ ܢܟܝܐ̈ ܩ . Xܫ̇X ܕXXX ܩ . Xܝܫܐ̈ ܕX </page><page> ܝܟܢܐ
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܙܥ ܘܕܚܠ ܡܢܗ ܕܡܘܬܐ ܡܛܘܠ ܕܫܟܝܚܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܐܦ ܠܡ ܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ X 1ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܡܨܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre ܗ̇ܘ ܩ̣ܛܠ ܐܬܬܠܝ̣ܛ . ܘܕܙ̇ܐܥ ܘܢ̇ܐܕ ܒܐܪܥܐ ܬܣܝ̣ܡ ܕܐܦ ²⁰ܡܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܛܒܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐ . ܘܩܐܝܢ ܗ̇ܘ
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܫܡܝܐ ܬܫܒܚ ܀ 6ܟܕ ܕܠ ܡܢ ܐܬܪܗ ܕܢܫܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ X ܕܐܦ ܫܠܡܐ ܡܪܥܝܢܐ ܕܪܓܝܙܐ̈ ܘܡܢܗ̇X ܫܩܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܘܪܝܐ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܪܡܙܐ̈ ܬ̇ܒܥܐ ܕܒܒܬܐ̈ ܕܐܦܠܐ ]ܚܝܪ ܥܝܢܝܟ̈ ⁸[ܛܥ̇ܐ ܕܐܦ ܠܝܘܡ ܕܝܢܐ ܬ 11ܬܒܥܬܗ̇ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܢ̣ܘ ܡܨܐ ܚܝܠܗ̇ ܥܕܡܐ
- ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ . ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܠܣܬܢܝܣ ܐܒܝ : ܫܠܡ . ܕܐܦ ܟܬܒܢ ܠܠܣܬܢܝܣ ܒܪ ܓܢܣܢ ܥܠܝܟܘܢ . ܟܬܒܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܬܟܘܢ :
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ
Joseph Ḥazzāyā: Lettre sur les trois étapes de la vie monastique ܡ̇ܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܕܡ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܠܓܒܪܐ ܕܐܦ ܒܢܘܬܪܐ ܕܬܓܪܬܐ ܘܣ̇ܓܝ ܝܘܬܪܢܗ̇ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
- ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ ܪܒ ²ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܘ X . X 100 330 X2ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ²ܦܪܩܐ ܪܒܐ . . . X 5¹ܪܒ ܗܘ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܗ̣ܘ ܒܘܟܪܐ ܫܪܝ ܘܫܠܡ ܨܒܝܢܗ 89ܦܝܣܐ̈ ܘܫܘܐܠܐ̈ ⁷ܐܘܦܝܘ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ 85ܚܕ ܐܒܐ ܥܠ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܫܪܝ ܘܫܠܡ ܒܦܝܣܐ ܐܝܟܢܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܬܝܕܥ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܛܒܬܗ̣̈ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢܢ ܀ XX </page><page> X5]ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܕܥ
Des heiligen Ephraem des Syrers Carmina Nisibena, I ܝܪܚܐ ܗܘ ܕܣܡܕܪܐ ³ܡܪܥ ܠܗ ܘܢܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ¹⁵ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܚܫܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ [128] ܥ 22ܥܡܗ̇ ܕܡܠܬ ܡܪܝ ܥܗ̇ܕܬ