simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܕܐܦ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܙܟܪܝܐ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ