simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܡܝ ܚܘܐ ܟܕ ܩܒܠܬ . ܠܚܘܝܐ ܕܡܠܠ ܐܝܟ ܪܚܡܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܗ̇ ܕܐܦ ܕܨܒܐ ܕܢܫܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ