simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܐ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܘܡܐܢܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܗܘ ܕܠܘܬܗ ܓܕܫ