simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܡܐܬܝܬܝ ܬܗܘܐ ܇ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܕܬܥܩܒ ܥܠ ܗܕܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܦ ܕܐܦ ܃ ܥܠ ܗܕܐ ܪܡ̇ܙ ܇ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܐ ܠܡ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܚܐ ܘܕܥܕܡܐ