simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܢܣܝܡ ܩܕܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܘܪܐ ܕܢܒܚܪܝܘܗܝ . ܐܬܪܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܐܢܐ ܗ̣ܝ .
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܠܫܘܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܢܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܙ̣ܠ ܠܬܡܢ . ܕܐܦ . ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܬܕܕ̇ ܐܝܟܢܐ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ : ܡܘܕܥܐ ܕܝܢ ܝXXX1 ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܘܘ : ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ
La Polémique Antijulianiste III ܐܬܒܪܢܫ . ܘܡܛܘܠ ܕܢܦܣܩܝܗ̇ ܠܐܪܝܟܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܐܦ . ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܢܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ