simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܐܝ̣ܕܐ X ܒܐܝ̣ܕܐ ܢܥ̣ܒܪ ܒܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ . ܘܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܝܒܫܩܠܛܥܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ . ܡܪ ܆ ܕܡ̇ܙܡܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܙܥܩܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܐܦ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܣܪ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܡ̇ܐܢ ܐܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. Xܘ̣ ܝܕܥ ܠܐܒܐX . ܘܝ ܀ ܚ ܝ̣ܝܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡ̣ܡ ܒ̇ܨܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ›ܘܡ . ܟܢ ܐ Xܘ ܪܘ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܝ ܝ̇ܕܥ ܠܘ ܠܒܝܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXVIII à LXXXIII ܐܬܩ̣ܪܝܬܘܢ ܒܚܕ ܣ̣ܒܪܐ ܕܩ̇ܪܝܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܇ ܕ ܡܪܝܐ ܘܚܕܐ ܕܐܦ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܘܚܕܐ ܪܘܚܐ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCIX à CIII. ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܐܠܦ ܇ ܕܡܫ̇ܬܪܪ̈ ܢ XXX X ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܘܩ̣ܫܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܇ ܘܕܠܥܠ ܡܢ . ܚܝܠܐ . ܩ̇ܪܝܒܐ ܗܝ ܓܝܪ̣
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܘܒܐܓܘܢܐ̈ X ܕܐܦ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܗܢܘܬܐ ܚܕܐ ܬܣ̣ܬܒܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܘܠܘ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܠܐ ܕ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠ̇ܒܫ ܘܚ̇ܕܐ ܩ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܡܢܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܢ̣ܦܠܘܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥ̇ܒܕܝܢ . ܗܘܘ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܙ̇ ܕܩܢ̈ . ܠܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ : ܕܐܦ ܡ̇ܗܡܐ ܐܢܫ ܆ ܡܩ̇ܠܣܐ ܗܘ ܥܠ ܪ̈ ܒܘܬ ܢܦܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܒܗܪܣܝܣ̈ ܚ : ܠܕܘ ܕܡܣ . . . . ܬܟܡܢ ܗܘܝẌ ܇ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܘܡܟܝܠܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܩܕܬ ܐܬܪܕܝܬ ܘܝܠܩܬ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܫܪܘܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܝ̣ܠܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ : ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬ ܒܢܝܐ̈ : ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ : ܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܝ̣ܡܬܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܇ ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܢܢ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܘܛ̇ܒܐ . ܡܛܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XL à XLV ܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܚܪܬܐ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܒܝܐ ܐܢܐ : ܘܐܦܠܐ ܒܪܐ ܕܐܦ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝܝ XX XXX ܕܢܒܝܘܬܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ : ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܡܟ̇ܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐX ⁶ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̇ܡܪ X ܕܐܦ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܡܕܡ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܟܪܘܙܐ ܇ ܠܗܠܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܦܠܚ̣ܐ . ܡܬܩܠܣܢܐ X0ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܕ ܒܟܘܠܝܘܬ ܙܝܢܐ ܕܐܦ ܕܡܢ ܣܘܓܦܢܐ ܡܕܡ ܇ ܐܘ ܠܘܬ ܬܘܪܨܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܠܢܝܫܐ ܘܐܦ ܠܡܠܐ̈ ܆ ܘܐܦ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܘܕܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܡܝ̇ܩܪ ܗܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܘܬܐ ܕܚܣܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܀ ܙܪ . ܩ ܗܟܝܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse. Homélies I à XVII ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܫ̇ܠܚܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ . ܠܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ