simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܫܟܝܚ ܗܘ ܒܝܢܬ ܩܛܥܐ̈ ܕܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܬܓܒܝܘ ܒܝܕ ܕܐܦ . ܐܪܝܢܝ ܗܘܣܗܪ ܡܢ ܟܕܘ ܢܓܕ ܚܘܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܡܐܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ