simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܣܥ̣ܪܬ ܟܕ ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܣܦܩܐܝܬ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ¹⁴ܒܟܠ ܚܟܡܐ ܘܠܐ ܬܪܒܐ ܠܢܦܫܟ ܒܥܘܬܪܐ ܇ ܗ̇ܝ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܡܢܗܘܢ ܕܥܒ̣ܕܝܗ̇̈ ܬܬܕܚܩܝ ܗܘܬ ܡܛܠ ܫܚܝܡܘܬܗ̇ . ܓܘܢܝܐ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܡܩܪܒܐ ܗܘܬ ܠܦܓܪܗ̇ ܗܟܢܐ ܒܣܝܐXܝ ܗܘܬ ܐܝܟܢܐ