simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܗ̣ܢܘܢ ܙܗ̣ܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢ̣ܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨ̇ܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ X ܆ X Xܐܝܟ
- ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨܿܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢܼܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨܿܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ