simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones I ܗ̣ܘ ܢܩ̇ܒܠ ܟܘܘܢܐ ܠܐ ܢܬܟ̇ܐܪ ܡܢ ܕܐܟܣ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܪܫܘܝܐ ܕܟܐܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ XX ܠܐ ܢܬܢܟܦ ܕܡܟ̇ܘܢ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones II ܠܘ ܗܘܝܘ XXX ܠܫܢܗ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܛܒ ܡܢ ܠܒܗ ܦܘܡܐ ܕܐܦ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܬܢܒܝ ܠܗ ܕܐܚܪܢܐ ܗ ܣܒ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܘܝܘ ܐܬܢܒܝ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones III ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܣܥ̇ܪ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܚ̇ܠ 285ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܩܠܐ ܕܐܦ ܥ̇ܪܩ ܗܘܐ X81ܚܛܝܬܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܗܠܟܐ ܘܡܢ ܨܠܠܬܐ ܕܩܠܐ ܕ
Des heiligen Ephraem des Syrers Sermones, IV ܠܢ ܡܫܟܚ ⁴ܬܡܝܗܐ ܕܠܐ ܬܪܣܝܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܢ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܢ̇ܛܪ ܕܐܦ ܠܒܣܪܢܐ ܟܕ ܨܐܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ XX ܠܢ ³ܗܘ ܡܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ