simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Des heiligen Ephraem des Syrers Carmina Nisibena, I ܝܪܚܐ ܗܘ ܕܣܡܕܪܐ ³ܡܪܥ ܠܗ ܘܢܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ¹⁵ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܚܫܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ [128] ܥ 22ܥܡܗ̇ ܕܡܠܬ ܡܪܝ ܥܗ̇ܕܬ
Carmina Nisibena, II ܒܢ ܫ̇ܪܝ ܠܗ ¹ܥܝܪܬܗ ³ܕܝܘܢܢ ܒܪ ܡܬܝ ܡܢ ܠܓܝܘܢ ܟܝ ܬܒܥ ܠܗ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܝܫ̣ܐ ܥܠ ܦܪܘܩܢ ܠܐ ܓܝܪ ܣܦܩܬ ܠܗ ܗܕܐ ܕܒܙܢ ܐܠܐ