simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܗܝ ܡܪܢ ܥܕܬܗ ܒܢܗ̇ ܘܒܗ ³ܛܘܢܒܝܗ̇̈ ܣܬܬ . . ܟܕ ܕܐܦ ܣܬܝܟ ܡܢܝܢ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܘܐܫܬܪܪܘX ܕܘܡܣܝܗ̇̈ . ܒܗ̇ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܕܟܪܐẌ ¹ܘܢܩܒܬܐ̈ . ¹⁷ܒܕ ¹⁸ܒܟܠܚܕܐX ¹ܡܢܗܝܢ ܕܐܦ ܝܥܝܬܐ̈ ܒܕ ܚܕܝܢ̈ ܘܡ̇ܟܐܒܢ ¹⁴ܘXܡܦܗܕܩܠܝܣ-X ¹ܐܡ̇ܪ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܟܠܗܘܢ ⁷ܥXܘܗܝ XX ܢܣܬܢ̣ܩܘܢ . ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܐܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܚܕ ⁶ܡܢ ܓܘܫܡܐ›Ẍ ܥܠ ܡ̇ܗܘܝܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܆ ܡܢ ܐܢܢܩܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Septième base: Des démons. ¹⁰ܗ̣ܝ ܫܟܝ̣ܪܐ . ¹⁰ܫܪܝܟ ¹¹ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ X ¹² ܠܬܐ ܕܗ̣ܘܝܘ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܢܝܢ ܝ XXX X X X XX ܡ . ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܗ̇ܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Cinquième base: Des anges. ܡ̇ܠܐܟܐ ܕܥ̇ܠܒܐ ܒܗ ܛܒܬܐ ܠܒܝ̣ܫܬܐ ܢܗܘܐ ܕܫܟܝ̣ܚX ܡܢ ܕܐܦ . X ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܕܫ̇ܘܝܐ ܒܗ ܛܒܬܐ ܠܒܝܫܬܐ ܫܟ̣ܝܚ ܗܘ . ܐܠܨܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚ̇ܝܕ . ]ܐܘ̇ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ⁵0ܐܬܚ̇ܝܕ . ܕܐܦ . ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ X⁴ܐܠܗܝܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Douzième base: Du Paradis, suivie du Livre des Rayons: traité X ܫܘܡܠܝܗ ܥܦܝܦܐ ܢܗ̣ܘܐ . ܟܐܡܬ ܢܝܐܘܬܐ̈ ܡܫܡܠܝܢܝܬܗ̇̈ ܕܐܦ ܘܓܘܫܡܢܝܐ ܡܪܟܒ . ܢܦܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܦܓܪܐ . ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Onzième base: Du jugement dernier ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܢܬ̣ܒ . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܡ̇ܪ . ܕܐܦ XX XXX⁰ ܘܢܢܚܝܢ ܢܟܝܐ̈ ܩ . Xܫ̇X ܕXXX ܩ . Xܝܫܐ̈ ܕX ܝܟܢܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre ܗ̇ܘ ܩ̣ܛܠ ܐܬܬܠܝ̣ܛ . ܘܕܙ̇ܐܥ ܘܢ̇ܐܕ ܒܐܪܥܐ ܬܣܝ̣ܡ ܕܐܦ ²⁰ܡܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܛܒܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐ . ܘܩܐܝܢ ܗ̇ܘ