simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܟ ܫܪܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܗ ܩܝܡܬ ܒܝܫܐ ܗܐ ܐܝܬܝܬܗ ܚܡܣܢ ܘܩܘܡ ܕܐܦ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܗܢܐ ܬܒܪܐ ܕܓܕܫ ܠܝ . ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ