simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚ ܚܠܝܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܀ </page><page> ܕܦܘܠܓܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܦܣܩܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܇ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܣܦ̇ܩܐ ܗܘܬ ܂ </page><page> ܠܗ Xܠܣܘܥܪܢܐ ܀ ܘܟXX X ܘܗܕܐ ܕܐܦ ܆ ܐܘ ܒ̇ܓܠܐ ܕܪܘܥܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ܘ̣ ܡܚ̣ܝܛ ܂ ܨܝܕ ܗ̇ܘ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܒܪܢܫܢ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܝܕܥ ܡܢ ܢXܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܇ ܗܝܕܝܢ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܇ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬ ܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܇ ܐܝܟܢܐ