simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܘܐ ܗܘ ܙܒܢܐ ܕܐܦ ܠܥܠܝܡܐ̈ ܒܚܪܒܐ ܢܩܛܠ
- ܘܫܡܝܢܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ ܕܐܦ ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܐܦ