simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܥܠܝܡܐ̈ ܒܚܪܒܐ ܢܩܛܠ ܠܐ ܬܬܗܘܢ ܐܘ ܬܬܒܛܠܘܢ ܡܢ ܣܘܪܚܢܐ ܕܐܦ ܐܢ ܙܟܝܢܢ ܠܐ ܬܬܐܒܠܘܢ ܐܠܐ ܡܚܒܠܢ̈ ܝܠܕܬܐ̈ ܗܘܐ ܗܘ ܙܒܢܐ
- ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܐܦ ܦܓܪܢܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢ ܥܠܝܐ ܗܘ ܐܘ ܬܚܬܝܐ ܕܐܦ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ ܗܐ ܡܩܪܒ ܥܡܝ ܚܕ ܐܪܥܢܐ ܘܫܡܝܢܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ