simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܂ ܩ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܟܣܐ̈ ܆ ܘܐܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܐܦ ܪܝܫ ܩܫܝܫܐ̈ ܂ X ܒܐܣܝܠ ܕܝܢ ܡ̣ܫܡ ܘܐܚܘܗܝ ܨܠܝܒܐ ܆ ܡܛܠ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܒܐܪܥܐ ܕܒܠܩܐ ܃ ܐܘܟܝܬ ܕ̣ܡܘܐܒ ܆ ܚܣܢܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܦ ܂ ܘܥܒܕܐܠܗ ܝX ܒܪ ܥܠܝ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܇ ܐܬܐ ܘܢܩܫ ܥܠ </page> <page>