simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢܣ̣ܦܩ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܥܗܕ ܠܡܣܩܬܗ ܕܐܦ . ܠܟܡܐ ܓܝܪ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܘܒܐܓܘܢܐ̈ X ܕܐܦ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܦܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܐܠܐ ܗܘ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܗܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܬ ܛܘܒܐ̈ : ܘܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܡܟ̇ܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐX ⁶ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̇ܡܪ X ܕܐܦ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܡܕܡ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܟܪܘܙܐ ܇ ܠܗܠܝܢ
- ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܩܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ . ܕܐܦ ܕܠܐ ܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܒܣܝܦܐ ܢܫܬܩܠ ܪܝܫܗ . ܀ ‏ ‏ 5 ܘܡܛܠ
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX ܇ ܕܗ̇ܒܘ ⁶ܝ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ : ܘܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܝX : ܘܠܐ XXXX ܬܬܕܝܢܘܢ ܩXܡܝܗܘܢ ܆ ܐܝܟ X X
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܕܐ ܗܘܘ ܐܣܟܘܠܐ . ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
Sermo de Domino Nostro ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܡ ܝܕܥ . ܐܫܬܟܚ ܫܡ̇ܥ ܡܢܗ ܕܟܡܐ ܗ̣ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܚܘܝܗ ܡܪܢ ܠܦܪܝܫܐ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ
- ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܚܟܡܬܗܘܢ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܕܡܢ ܠܡ ܩܠܐ̈ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܝܪܝܢ̈ . ܝܕܝ̣ܥܐ ܗܝ
Lettre aux moines de Senoun ܠܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ̈ : ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܐܦ X ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܦܝܠܝܦܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ . ³ XXX X
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ : ܡܘܕܥܐ ܕܝܢ ܝXXX1 ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܘܘ : ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܦܐ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܕܒܪܝܐ̈ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣
De incarnatione ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܘܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܒܗܝܐ ܕܐܦ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse. Homélies I à XVII ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܫ̇ܠܚܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ . ܠܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܙ̇ ܕܩܢ̈ . ܠܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ : ܕܐܦ ܡ̇ܗܡܐ ܐܢܫ ܆ ܡܩ̇ܠܣܐ ܗܘ ܥܠ ܪ̈ ܒܘܬ ܢܦܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܩܕܬ ܐܬܪܕܝܬ ܘܝܠܩܬ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܫܪܘܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܝ̣ܠܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ : ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬ ܒܢܝܐ̈ : ܗ̇ܝ
- ܠܐ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܬܦܘܫ ܠܫܒܩܐ ܕܢܘܪܐ ܕܬܥܒܪ ܒܗܝܢ . ܕܐܦ ܘܒܙܝܢܗܘܢ ܣܓܘ ܐܢܝܢ ܠܟܘܕܢܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܐܝܟܢܐ
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques ܗܢܘܢX ܢܒܙܚܘܢX ܒܗX ܒܐܒܘܗܘܢ . XX ) ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܫܝܡ ܕܐܦ Xdd X 23ܝܘXܣܝX XXX ܘܒܙܚ ܒܗ . ( 4 ) ܘܪܗܛ ܩ̣ܪܐ ܠܐܚܘܗܝ̈
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܐܒܪܗܡ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܫܡܗ ܢܦܫܗ . Xܝ [4]ܗ̇ܝ ܕܙܥ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܥܠܬ ܫܬܩܗ ܕܡܢ ܥܘܙܝܐ ܟܕ ܚܛܦܗ̇ ܠܟܗܢܘܬܐ . ܐܝܟ XX