simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sermo de Domino Nostro ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܡ ܝܕܥ . ܐܫܬܟܚ ܫܡ̇ܥ ܡܢܗ ܕܟܡܐ ܗ̣ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܚܘܝܗ ܡܪܢ ܠܦܪܝܫܐ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܘܒܐܓܘܢܐ̈ X ܕܐܦ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܦܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܐܠܐ ܗܘ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܗܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܬ ܛܘܒܐ̈ : ܘܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XL à XLV ܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܚܪܬܐ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܒܝܐ ܐܢܐ : ܘܐܦܠܐ ܒܪܐ ܕܐܦ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝܝ XX XXX ܕܢܒܝܘܬܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ : ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ
- ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܩܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ . ܕܐܦ ܕܠܐ ܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܒܣܝܦܐ ܢܫܬܩܠ ܪܝܫܗ . ܀ ‏ ‏ 5 ܘܡܛܠ
- ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ XX ܇ ܕܗ̇ܒܘ ⁶ܝ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ : ܘܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܝX : ܘܠܐ XXXX ܬܬܕܝܢܘܢ ܩXܡܝܗܘܢ ܆ ܐܝܟ X X
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܕܐ ܗܘܘ ܐܣܟܘܠܐ . ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
De incarnatione ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܘܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܒܗܝܐ ܕܐܦ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ
- ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܚܟܡܬܗܘܢ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܕܡܢ ܠܡ ܩܠܐ̈ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܝܪܝܢ̈ . ܝܕܝ̣ܥܐ ܗܝ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܦܘܠܘܣ ܦܫܩ ܠܐܪܥ ܡܘܠܟܢܐ ܒܗ̇ܝ ܢܝܚܬܐ ܕܠܥܠ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܨܝܪܐ ܕܠܦܠܣܛܝܢܝ ܕܠܥܠ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܝܫܘܥ ܪܝܫܝܬܢ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ . ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ : ܨܒܝܢ ܕܢܘܕܥ ܐܦ ܠܟܘܢ .
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܦܐ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܕܒܪܝܐ̈ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܓܕܫ̣ܬ . ܕܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܕܠܥܠܡܐ ܕܐܦ ܝܕܥܬܗ . ܟܕ XX ܡ̇ܫܬܒܩ ܒܐܝܕܝ̈ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܪܡ̇ܘܬܗ . ܐܝܟ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradiso und contra Julian ܡܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܫܦܐ ܘܩܛܝܢ 8ܫܪܐ ܟܝܬ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܟܠܗ ܒܚܕ ܕܐܦ ܠܓܝܘܢܐ ܕܟܠ ܫܐܕܝܢ̈ ܒܗ ܗܘܘ ܘܠܐ ܝܕܝܥܝܢ̈ X ¹¹ ܕܚܝܠܐ ܗܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܡܢܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܢ̣ܦܠܘܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥ̇ܒܕܝܢ . ܗܘܘ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܒܗܪܣܝܣ̈ ܚ : ܠܕܘ ܕܡܣ . . . . ܬܟܡܢ ܗܘܝẌ ܇ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܘܡܟܝܠܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
- ܠܐ ܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܬܦܘܫ ܠܫܒܩܐ ܕܢܘܪܐ ܕܬܥܒܪ ܒܗܝܢ . ܕܐܦ ܘܒܙܝܢܗܘܢ ܣܓܘ ܐܢܝܢ ܠܟܘܕܢܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܐܝܟܢܐ
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques ܗܢܘܢX ܢܒܙܚܘܢX ܒܗX ܒܐܒܘܗܘܢ . XX ) ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܫܝܡ ܕܐܦ Xdd X 23ܝܘXܣܝX XXX ܘܒܙܚ ܒܗ . ( 4 ) ܘܪܗܛ ܩ̣ܪܐ ܠܐܚܘܗܝ̈
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ : ܡܘܕܥܐ ܕܝܢ ܝXXX1 ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܘܘ : ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ