simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ . ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ : ܨܒܝܢ ܕܢܘܕܥ ܐܦ ܠܟܘܢ .
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܕܐܦ ܥܡܠܐ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܣܪܚ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܦܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܐܠܐ ܗܘ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܗܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܬ ܛܘܒܐ̈ : ܘܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܡܟ̇ܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐX ⁶ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̇ܡܪ X ܕܐܦ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܡܕܡ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܟܪܘܙܐ ܇ ܠܗܠܝܢ
- ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܒܙܩܝܦܗ ܠܡܘܬܐ ܩܛܠ ܘܐܢܬܝ ܥܠ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܕܙܩܝܦ ܠܡܘܢ ܡܣܬܓܕ ܥܕܬܐ ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܓܒ̣ܐ ܠܗ . ܘܟܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̈ : ܐXܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܕܐ ܗܘܘ ܐܣܟܘܠܐ . ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܠܫܘܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܢܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܙ̣ܠ ܠܬܡܢ . ܕܐܦ . ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܬܕܕ̇ ܐܝܟܢܐ
- ܫܪܟܐ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܢܗܘܘܢ ܙܗܝܪܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܦܘܫ ܒܗܘܢ ܡܢ ܕܐܦ . ܟܕ ܐܦ ܟܐܒܗ ܡܬܓܠܐ ܘܡܬܟܣܣ ܩܕܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܓܫܘ ܒܗ .
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ X ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝܐܝܟ̈ ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones II ܠܘ ܗܘܝܘ XXX ܠܫܢܗ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܛܒ ܡܢ ܠܒܗ ܦܘܡܐ ܕܐܦ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܬܢܒܝ ܠܗ ܕܐܚܪܢܐ ܗ ܣܒ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܘܝܘ ܐܬܢܒܝ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܐܢܬ ܬܡܠܐ ܫܘܘܕܝܐ ܕܒܐܝܓܪܬܟ ܆ ܕܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܩܪܒ ܕܐܦ ܕܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ ܂ ܘܡܟܝܠ ܡܦܝܣ ܐܢܐ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ 0O⬩ X XX ܬܘܒ̣ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ¹ܗܟܢܐ ²ܗܘ̣ ܬܚܝܬ ³ ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܇ ⁴ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse. Homélies I à XVII ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܫ̇ܠܚܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ . ܠܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܚ̇ܘܝܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܙ̇ ܕܩܢ̈ . ܠܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ : ܕܐܦ ܡ̇ܗܡܐ ܐܢܫ ܆ ܡܩ̇ܠܣܐ ܗܘ ܥܠ ܪ̈ ܒܘܬ ܢܦܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܩܕܬ ܐܬܪܕܝܬ ܘܝܠܩܬ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܫܪܘܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܠܐ ܝ̣ܠܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ : ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬ ܒܢܝܐ̈ : ܗ̇ܝ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܡܠܟܘܬܟܘܢ . 38ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܐ . ܕܡܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܐܘ ܠܐ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܦܣܘܩ . 8 , 16ܒܪܡ 37ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆
Jacques de Saroug. Quatre homélies métriques sur la Création ܟܕ ܓܒܠ : ܐܦ ܟܕ ܦ̇ܪܩ ܒܗ̇ܝ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܬܚ̇ܫܚ ܗܘܐ ܀ ܠܗ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ ܀ 45ܚܕܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܐ ܗܪܟܐ ܘܠܗ̇ܠ
La Polémique Antijulianiste III ܐܬܒܪܢܫ . ܘܡܛܘܠ ܕܢܦܣܩܝܗ̇ ܠܐܪܝܟܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܐܦ . ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܢܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ