simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܥܒ̣ܕ . ܦܓܪܝ ܗܘ ܠܡ ܟܒ̇ܫ ܐܢܐ ܘܡܫܥܒܕܢܐ ܆ ܕܐܦ ܘܕܐܝܡܡܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܥܫܢܘܢ ܘܢܬܒܥܪܪܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܐܣܙXܥܪܬ̇ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܐܦ ܙܒܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗ̣ܘܬ ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܚܠܦ ܟܘܢܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ܂ ܩܦܠܘܛܐ̣̈ Xܐ ܓܠܝܠܝ̈ ܪܫܐ ܂ ܙܘܬܪܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܡܘܬܐ ܕܣܠܩ ܡܢ ܟܘܐ̈ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܩܨܝܨܝ̈ ܦܐܬ ܐ ܛܝܝܐ̈
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐܝ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܒܒܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ̣ ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܐܢܐ ܐܦ ܛܠܝܐ ܐܟܬ̣ܒܬ ܢܦܫܝ ܠܒܝܬܝܘܬܟ ܂ 15ܘܒܕܘܟܬ ܕܐܦ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܕܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ ܂ ܚܠܦ ܕܬ ܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ- ܠܡܬܓܠܝܘ ܒܗ ܠܚܪܬܐ ܝ -· ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܕܐܦ ܠܡ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܂ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܐܬܚܙܝ ܡܛܠ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗܘܢ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ ܠܡܥܠ ܗܫܐ X ܠܝܬܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܠܓܝܘܢ ܕܐܦܩ ܡܪܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ̈ ܂ ܘܕܡܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ̣ ܂ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܥܫܝܢܐ̈ ܃ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܠܟܠܗ 0 ܚܝܠܗ ܂ ܪܢ̣ܐ ܦܛܥܐܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܬܡ̣ܝܗܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܕ ܠܘܬ ܬܠܬܐ X ܒܠܚܘܕ ܡܬܡ̣ܬܚܐ ܇ ܕܐܦ ܐܠܗܘܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܚܢܦܐ̈ . ܟܕ ܚܕܢܐܝܬ ܐܦ ܣܓ̇ܝܐ̇ ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܒܡܠܐ̈ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܡܬܬܝܬܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܇ ܡܢ ܡ . ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܢܬ̇ܒܣܡ ܇ ܘ̇ܝ ܟܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐ . ܝܚܝ̣ܝܐ ܘܡܠܬܐ ܇ ܗ̇ܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܡܪ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܒܠܝܚܘܕ ܆ ܕܙܕܩܐ ܐܬܝ̣ܫܒܬ ܠܝ ܆
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܡܫܒܚܐ ܐܣܛܝ̇ܘܣ : ²ܗ̇ܘ ܐܦܘ ܗܦܟ̇ܘܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪܝ ܕܐܦ ܐܚܪܡܢܢ . ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܬ̇ܢܣܝܬ ¹ܒܪܒܘ̈ ܩܘܡܝܢ̈ : ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘXܘܝ . X ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܟܠ ܐܫ ܢܫܬܘܙܒ . ܡܛܠ
- ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܡܝܟܐܝܠ X ܕܝܢ ܪܝܫ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ .
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܡܢ ܩܕܝܡ ܃ ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܢܚܘܐ ܠܗܘܢ Xܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܃ ܕܐܦ ܥܠܡܐ ܂ ܒܪܡ̣ ܠܘ ܕܢܪܬܐ ܡܟܝܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫܘܢ ܫܒܝܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܝ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܘܡܙܡܢܢܝܬܐ ܕܐܦ ܟܕ ܐܝܩܪܐ̈ ܕܡܢ ܙܟܘܬܐ ܡܫܬܘܕܝܢ ܠܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܘܟܕ ܐܡܪܝܢ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܒܘܟܘܢ ܗ̇ܘ ܫܡ̇ܝܢܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܐ̣ܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܢܪܫܘܡ ܒܢܦܫܬܢ̈ ܂ ܗܘ̣ܘ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܪܚܡܢܐ̣̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܢܘܚܝ ܥܩܬ ܠܗ ܟܕ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܂ ܕܘܒܪܢ ܕܐܦ ܃ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܬ ܢܘܚ ܂ ܕܒܝܕ ܡܪܪܐ̈ ܡܬܚܣܠ ܛܠܝܐ ܂