simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܬܠܝܬܝܐ ܡܥܒܪܝܢ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܘ ܠܡܢܝܢܐ ܕܒܘܬܐ ܥܦܝܦܐ ܆ ܕܐܦ . ܘܐܝܬ ܕܚܣܢܝܢ ܐܦ ܠܟܦܢܐ ܕܫܘܠܡ ܝܘܡܐ ܒܒܘܬܐ . ܘܐܝܬ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ̣ ܂ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܥܫܝܢܐ̈ ܃ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܠܟܠܗ 0 ܚܝܠܗ ܂ ܪܢ̣ܐ ܦܛܥܐܝܬ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܫܠܡܢܐܝ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܂ ܕܐܦ ܕܒܒܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ̣ ܂ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
Lettre aux moines de Senoun ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܐ ܆ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ . ܕܐܦ . ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܬ̇ܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ . ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܗܫܐ ܐܬ̇ܥܗܕܢܝܗܝ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ : ܐܘ ܐܢܬXXXX XX ܒ̇ܓܠ ܒܟܠ ܕܠܝܠܐܝܬ : ܡܛܠ
- ܥܘܠܐ̈ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܐܟܠܐ ܒܫܚܝܢܘܬܗ̇ . ܘܒܙܒܢ ܐܝܟ ܚܟܝܡܬ ܕܐܦ ܆ ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܘܡܫܟܪܬܐ̈ . ܘܐܡܪܝܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ܂ ܩܦܠܘܛܐ̣̈ Xܐ ܓܠܝܠܝ̈ ܪܫܐ ܂ ܙܘܬܪܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܡܘܬܐ ܕܣܠܩ ܡܢ ܟܘܐ̈ ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܩܨܝܨܝ̈ ܦܐܬ ܐ ܛܝܝܐ̈
- ܒܐܝܕܐ ܕܣܡܠܬܝܐ̈ ܒܠܥ X0 ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ . ܕܝܬܝܪ ܕܐܦ . ܠܐ ܬܬܪܗܒ ܘܬܓܥܨ ܒܐܢܫ ܕܡܫܬܓܢܐ ܕܠܐ ܒܘܩܝܐ . ܡܛܠ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܗܫܐ ܠܘ ܒܨܝܪܐܝܬ ܡܬܪܘܪܒ ܃ ܟܕ ܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܝܢܐ ܕܐܦ ܒܡܫܡܫܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܥܠ ܟܝܢܢ ܐܪܡܝ̣ ܂ ܐܝܟ
Les formes syriaques de la matière de l’Histoire lausiaque ܪܫܐ ܗܘ̇ܐ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ ܠܣܛܝܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܫܘܦܪܐ ܕܬܝܒܘܬܗ . 2 ܝX X1 X279ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܡܪ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܒܠܝܚܘܕ ܆ ܕܙܕܩܐ ܐܬܝ̣ܫܒܬ ܠܝ ܆
- ܗܘ ܠܘܬ ܥܘܕܠܐ ܕܠܘܩܒܠ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗܘܐ ܟܕ ܒܣܪܐ ܢܣܒ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ
La Polémique Antijulianiste III ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܟܕ ܒܥܝܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܐܦ ܐܘ ܒܥܨܬܐ . ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕܝܗ ܫܦܝܪܬܐ X ܘܒܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܠ
- ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ ܡܢܬܡܠܝ . ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܝ ܠܘܬܟܘܢܿ ܕܐܢܐ ܕܐܦ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܠܡܢܐ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ .
Liber Graduum ܦܪܝܫܐ̈ ܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ : ܕܟܠ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈ ܘܡܟܣܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܫܘܐ ܘܟܢ ܫܪܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܗܘ ܠܘܬ ܒܝܫܐ̈ ܫܪܐ ܗܘܐ : ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܗ̣ܢܘܢ ܐܘܕܝܘ . ܕܘܝ ܠܢ ܕܥܫܢܬ ܐܝܕܗ ܕܐܠܗܐ ܕܝܣܪܝܠ ܥܠܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܥܒ̣ܕܐ ܡܪܘܕܐ . ܘܥܒܕܬܗ ܕܠܐ ܪܓܠܐ̈ . ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ ܬܪܢ̈ ܡܐܡܪܐ̈ ܕܨܝܕ ܢܐܦܠܝܘܣ ܡܟ̣ܬܒܝܢ ܠܝ ܆ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܒܫܘܒܢܐ ܐܬܚܫܚ ܂ ܕܥ ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܓܪ-ܡܛ̇ܝܩܐ ܆
- ܠܢ ܢܠܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܢܝܚܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܪܗܝܒܘܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܐܦ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ ܗܟܢܐ . ܘܣܠ̣ܩ ܠܛܘܪܐ . ܐܠܐ
- ܗܢܘܢ ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܐܢܘܢ ܠܗܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥܘ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܦ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܕܦܐܫ ܡܢ ܕܠܡܥܠ . ܐܦ ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܢ ܁ ܐܝܟ
Commentaire anonyme du Livre d’abba Isaïe (fragments) ܒܚܘܫܒܟ ⁸ܕܠܓܘ ܬܥܒ̇ܕ ܩܪܒܐ ܆ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ ܕܐܦ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܕܠܒܪ ܡܙܕܗܪ ܐܢܬ̣ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܠܟ