simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lettre aux moines de Senoun ܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܐ . ²ܘܬܘܒ̇ ܒܝܕ ³ܡܠܐ̈ ܕܐܦ ܒܡ̇ܘܬܐ ܒܒܣܪ . ܥܠ ܕܒܥ̣ܐ ܐܝܟ ܚܝܐ̣ ܘܠܘ ܐܝܟ ܡܝܘܬܐ ܇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܝܝ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗܝܢ ܇ ܕܢܐܡܪ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܂ ܙ XXX·X ܒܝܕ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܠܘܬܟ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܒܗܠܝܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܗܪܛܝܩܝܐ ܂ ܟܕ ܚܒܠܘܗ̇ ܓܝܪ ܠܐܓܪܬܐ ܇ ܘܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪ ܡܘ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܪܥܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ̈ ܘܒܢܝܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܝ ܬ̇ܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܒܢܡܘܣܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܆ ܩܕܡܝܗ̇ ܒܙܘܥܬܐ ܕܐܦ ܚܕܐ ܠܙܒܢܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̇ܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ :
- ܗܘ̣ܐ̣ ܘܫ̣ܠܝ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܘܠܝܬ ܕܐܦ ܗܠܢ ܟܠܗܝܢ ܢܥܒܕ ܠܢ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܝܘܚܢܢ . ܗ̇ܘ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܕܡܛܠX ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ : ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X ܐܬܬܩܢ ܕܐܦ ܥܦܝܦܐ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܩܝܡ : ⁵ܢܐܡܪ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ̣ ܂ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܥܫܝܢܐ̈ ܃ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܠܟܠܗ 0 ܚܝܠܗ ܂ ܪܢ̣ܐ ܦܛܥܐܝܬ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܢܒܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܡܚܣܕ . ܕܐܝܟ ܪܟܫܐ̈ ܠܡ ܐܘܫܢܐ̈ ܥܗܪܐ̈ ܕܐܦ ܬܒ̇ܥܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܨܥܪܗܘܢ ܒܚܫܐܕܨܚܢܘܬܐ̈ . Xܝ ܐ ܟ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ܡܢ ܛܠܝܘܣܐ̈ ܝܘܡܢ ܦܩܩܐܝܬ ⁶⁸ܡܬܡܠܠܢ̈ ܘܟܕ ܝ̇ܩܕܝܢ ܒܟܠ ܕܐܦ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܘ ܕܘܟܝܐ ܕܗܘܢܐ . ܗܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥ ܐܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܡܦܩܢܝܗ̇̈ X ܓ . ܡܝܙܐ XXX . 1ܓܝXܝXܐ̈ XX ܕܐܦ ܆ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܐܝܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܘܬ ܗܕܐ . ܐܡܪ . ܘܡܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܠܥܠ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܒܠܝܚܘܕ ܆ ܕܙܕܩܐ ܐܬܝ̣ܫܒܬ ܠܝ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܟܕ ܠܐ . ܡ . ܬܚܙܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܗܢܐ . ܕܐܦ ܠܗ ܠܚ̇ܣܡܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܒܥܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܐܚܙܐ ܠܐܚܘܬܟܘܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܂ ܝ ܣܗ̇ܕ ܕܐܦ ܒܡܪܢ ܚܕܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܒܛܢܢܐ ܘܒܪܓܬܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II ܥܕ̣ܥܝܕܐ̈ ܠܐܒܠܐ ܡܬܗܦܟ̇ܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܦ ܩܘܪܝܝܐ̣̈ ܂ ܠܐ ܣܡܟܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܥ̣ܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̇̈ ܂ ܥܕܡܐ
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܗܕܐ ܕܗܪܟܐ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܫܟܚ X ܕܢܥܒܕ : ܘܥܡ ܟܠܗܝܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܛܗܐ̈ ܫܒܩ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܕܘܟ ܢܦܝܣܢܟܘܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܚܫܘܟܐ ܠܐ ܥܒܝ̣ܕܐ ܟܢ̣ܝܘܗ̇ ܗ̇ܢܘܢ ܙܝܥܐ̈ ܇ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܐܦ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܇ ܘܗܘ̇ܝܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܐ̣ܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܇ ܗ̇ܝ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܐ̇ܛܥ̣ܝܘ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܦܬ̇ܝ̣ܘܗ̇ ܝܝ ܠܗܪܣܝܣ ܕ ܕܐܦ ܒܥܕܬܐ̈ ܘܒܕ·ܪܬ̈ ܐ ܘܒܡܕ·ܢܬܐ̈ ܘܒܩܘܪ̈ ܐ ܇ ܥܕܡܐ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ ܕܐܬܚ̣ܛܦ ܗܘܢܗ- XXX ܘܚ̣ܙܐ ܕܐܦ . --⁸ܕܟܬܒܐ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܝܗܝܢ ܠܡܠܬܐ ܡܪܟ̇ܒܬܐ ܐܝܟܢ
- ܥܘܠܐ̈ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܐܟܠܐ ܒܫܚܝܢܘܬܗ̇ . ܘܒܙܒܢ ܐܝܟ ܚܟܝܡܬ ܕܐܦ ܆ ܠܡܥܒܕ ܟܠ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܘܡܫܟܪܬܐ̈ . ܘܐܡܪܝܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܣܟܐ̈ ܕܡܫܟܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ³ܒܥܘܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܘ ܝܬܝܪ X ܡܢ ܕܐܦ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܩܫܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ