simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܬ̇ܦ̣ܘܩ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܕܐܦ ܩܝ̣ܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܬܘܒ ܝܘܚܢܢ ܘܕܥܡܗ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ̇ܘX ܢܫ̣ܝܓ ܐܝܕ̈ ܘܗܝ ܒܡܝܐ̈ ܠܟܝܢ ܟܝܝܫ ܟܕ ܐܡ̇ܪX ܆ ܕܐܦ . ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܫܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܚܠ̣ܡܐ ܝܘܡܢ ܡܛܠܬܗ . ܐܝܟܢܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܩܪܝܘܐܠܗܐ̈ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܠܗܐ ܠܘܬ ܕܐܦ ܕܥܠ ܟܠ . ܕܢܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗܐ . 65ܡܛܠ ܓܝܪ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܡܘܕܥ ܕܐܬܚ̣ܛܦ ܗܘܢܗ- XXX ܘܚ̣ܙܐ ܕܐܦ . --⁸ܕܟܬܒܐ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܝܗܝܢ ܠܡܠܬܐ ܡܪܟ̇ܒܬܐ ܐܝܟܢ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗ̇ 15ܡܢ ܚܢܬܗX ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܕܐܦ ܠܗ ܘܒܐܝܡܝX ܡܗܪ ܗܘܐ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܫ̇ܚܩ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝXܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܠܗ̇ܝ XX ܕܢܐܡܪ ܕܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܚܫ ܡܫܝܚܐ ܇ ܕܛܒܐܝܬ ܡܢ ܕܐܦ ܐܦ ܠܗ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܡܣܠܝܬܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܐܝܟܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܣܟܐ̈ ܕܡܫܟܢܐ ܡܫܪܪܝܢ ³ܒܥܘܠܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܘ ܝܬܝܪ X ܡܢ ܕܐܦ ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܩܫܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܠܗܝܢ ܠܙܒܢܐ ܕܙ ܪ̣ܩ ܢ̣ܛܝܪܢ̈ ܘܣ̣ܝܡܢ̈ : ܘܐܦ ܩܪܝܢܐ̈ ܕܐܦ . ܘܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܒܒܣܪ ܕܦܪܘܩܢ : ܐܬ̣ܩܪܝ ܕܝܢ ܒܪܡ : ܡܛܠ
Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre: version syriaque inédite du texte grec perdu ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܬܗ̇ܦܟ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܟܕ ܩܘܝ ܐܦ ܗܟܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܦ X 33dd 1 . 14 ܐܪܥܐ ܐܬܚ̣ܙܝ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܐܪܥܢܝܐ ܒܫܪܪܐ . ܗ̇ܘ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܗ̇ܢܘܢ ܓܙܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܢܦܫܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܦܐܬܐ ܇ ܠܛܝܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܟܐܡܬ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܫܠܝܚܐ ܪܫ ܝ X1ܝX X . -- ⁴ܕܐܝܬܘܗܝXXX -- ³ܡܛܠ ܕܐܦ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܠܡܐ . ܐܝܟ
- ܗ̣ܘ ܨܠܝ ܚܠܦܝܗܘܢ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܦ ܕܬܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐXX ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܡܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ̣ ܂ ܟܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܥܫܝܢܐ̈ ܃ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܠܟܠܗ 0 ܚܝܠܗ ܂ ܪܢ̣ܐ ܦܛܥܐܝܬ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗܢܐ ܢܬ̇ܬܪܝܡ̣ ܘܢܒ̣-ܛܠ ܂ ܘܐܬܦ̣ܣܩ̣ ܘܐܦ ܗܢܐ ܂ ܕܐܦ ܘܚܘ̣ܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܟܕ ܦܪ ܠܬܝܢܐ - ܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗ ܆ ܦܩ̣ܕ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܠܐ ܣ̣ܦܪܐ X ܡܫܟܚ ⁵ ܠܡܐܠܦ ܆ ²⁶ܕܠܐ ܡ̇ܨܐ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܕܐܦ ܘܡܟܝܟ ²²ܛܒ ܘܐܣܟܡܬܢ ³ ܗܘ̇ܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܇ ²⁴ܗܟܢܐ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܗ̣ܢܘܢ ܒܚܕ XXX Xܝܛܟܣܐ ܣܝܡܝܢ̣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܘܬܐ̈ ܕܐܦ ܘܠܡܫܒܚܘܬܗ ܦܪܝܫܝܢ ܇ ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܬܓܡܐ̈ |ܡܨܥܝܐ̈
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡܢ̇ܗܪܝܢ ܠܢ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܃ ܡܦܬ̇ܠܝܢ ܠܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܝܟ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܝܕܥ ܠܗ X ܕܐܝܕܐ ܪܒܐ 10ܘܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܣܒ ܦܫܩ ܠܢ ܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ 9ܦܚܡ ܫܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܥܠ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܂ X ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܕܐܦ ܢܩܝܦܬܐ̈ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܝ ܢܣܝܡܝܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ