simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hymnen auf Abraham Kidunaya und Julianos Saba ܪܒܐ ܡܢܗ ܢXܝܬܪ ܨ X ܨܠܘܬܗ ܕܕܟܝܐ̈ ܘܨܘܡܗ ܕܙܗܝܐ̈ ܫܗܪܗ ܕܐܦ ܕܓ̣ܕܫ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܨ 8ܨ̇ܠܝ ܕܙܥܘܪܐ ܢܐܪܒ ܐܟܘܬܗ ܘܨ̇ܠܝ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܟܠܗܘܢ ⁷ܥXܘܗܝ XX ܢܣܬܢ̣ܩܘܢ . ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܐܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܚܕ ⁶ܡܢ ܓܘܫܡܐ›Ẍ ܥܠ ܡ̇ܗܘܝܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܆ ܡܢ ܐܢܢܩܝ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܐܦ ܨܚ ܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ
Trois homélies syriaques anonymes et inédites sur l’Épiphanie ܡܘܗܒܬܗ ܐܟܘܬܗ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ . 31ܘܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܡܘܗܒܬܗ ܕܐܦ 30ܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܓܢܣܐ ܕܡܝܘܬܐ̈ . ܡܛܠ
- ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܒܥܐ ܡܦܣܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܣܝܪܐ ܒܥܬܐ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ
- ³⁴²ܣܐܘܝܪܐ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ ]ܪܥܠ ܘܐܬܕܘܕ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܡܪܥܐ ܠܥܪܒܐ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘ . ³⁴¹ ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ . ܡܪ ܆ ܕܡ̇ܙܡܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܙܥܩܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܐܦ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܣܪ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܡ̇ܐܢ ܐܢܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones III ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܣܥ̇ܪ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܚ̇ܠ 285ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܩܠܐ ܕܐܦ ܥ̇ܪܩ ܗܘܐ X81ܚܛܝܬܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܗܠܟܐ ܘܡܢ ܨܠܠܬܐ ܕܩܠܐ ܕ
- ܐܢܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܠܫܘܪܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܢܒܢܐ . ܘܟܕ ܐܙ̣ܠ ܠܬܡܢ . ܕܐܦ . ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܬܕܕ̇ ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܘ ܒܦܘܪܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܚܙܐ . ܐܝܬ ܝ X1 ܓܝܪ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܐܦ . XXX ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܟܝܚ ܨܘܡܐ ܘܐܦ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܡܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܣܦ̇ܩܐ ܗܘܬ ܂ ܠܗ Xܠܣܘܥܪܢܐ ܀ ܘܟXX X ܘܗܕܐ ܕܐܦ ܆ ܐܘ ܒ̇ܓܠܐ ܕܪܘܥܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ܘ̣ ܡܚ̣ܝܛ ܂ ܨܝܕ ܗ̇ܘ
La Polémique Antijulianiste III ܐܬܒܪܢܫ . ܘܡܛܘܠ ܕܢܦܣܩܝܗ̇ ܠܐܪܝܟܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܐܦ . ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܢܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Douzième base: Du Paradis, suivie du Livre des Rayons: traité X ܫܘܡܠܝܗ ܥܦܝܦܐ ܢܗ̣ܘܐ . ܟܐܡܬ ܢܝܐܘܬܐ̈ ܡܫܡܠܝܢܝܬܗ̇̈ ܕܐܦ ܘܓܘܫܡܢܝܐ ܡܪܟܒ . ܢܦܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܦܓܪܐ . ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Quatrième base: De l’incarnation ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚ̇ܝܕ . ]ܐܘ̇ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ⁵0ܐܬܚ̇ܝܕ . ܕܐܦ . ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ X⁴ܐܠܗܝܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟ
Homélies de Narsaï sur la Création ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܡܨܐ ܕܢܫܚܠܦ ܘܢܥܒܕ ܡܕܡ . ܩܥ̣ܘ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܕܐܦ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ . ܘܠܗܘܢ ܡܘܕܥ ܐܣܦܝܪ ܫܡܫܐ ܘܬܘܩܢ ܣܗܪܐ
- ܢܫܘܕܥ ܠܟ . ܘܢܟܬܘܒ ܠܟ ܐܢܫܐ̈ ܪܝܫܢܝܗܘܢ̈ . ܡܟܬܒܘܬ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܡܫܬܐܣܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܫܐܠܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ : ܡܛܠ ܗܝ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܗܝ ܨܠܘܬܢ ܡܬܕܟܝܐ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܢܗܘܢ ܇ Xܗ̇ܘܐ ܗܘ X X 19ܥܘܗܕܢܗܘܢ ⁸ܥܒܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ .
- ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܡܘܬܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣X ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܇ ܕܐܝܟܐ ܕܐܦ ܐܬ̇ܟܢܫܘ̣ ܘܣܝ̇ܡܐ ܣܓܝܕܐ ܘܬܐܒܠܝܐ ܬܚ̇ܡܘ . ܕܗܠܝܢ