simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܗ̣ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܝ ܐܫܠ̣ܡܬ
ChronMin ܂ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝ̣ ܘܙܟܝܗܝ
ChronMin ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܇ ܐܠܐ
ChronMin ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܐ ܕܒܒܠܝܐ̣̈ ܂
ChronMin ܕܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢܗ ܕܗܢܐ̣ ܡܫܬܟܚܢ̈
ChronMin ܡܢ ܕܡܘܫܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ · ܙ
ChronMin ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ
ChronMin ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ̣ ܗܘܘ ܬܠܣ
ChronMin ܃ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܐܫܬܡܗ
ChronMin ܘܚܪܒܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܐܠܦ
ChronMin ܕܝܠܗ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘ[ܫܒܥܝܢ̈
ChronMin ܀ ܂ ܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܆
ChronMin ܐܬܝܕܥ ܆ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܚܝܐ̣ ܃
ChronMin ܙܟ̣ܐ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܦܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܗܘܕ
ChronMin ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀ ܒܬܪ ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ
ChronMin ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ
ChronMin ܒܐܒܪܛܘܣ ܐܬܩ̣ܛܠ ܀ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ̣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX
ChronMin ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈