simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ
ChronEdes ܘܐܪܒܥܐ̈ ܒܗ ܂ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܠܡܘܬܗ
ChronEdes XXܝXXX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܘܪܚܐ
ChronEdes ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃
ChronEdes ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂
ChronMin ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣
ChronMin ܟܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܂ ܝܓ
ChronMin ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇
ChronMin ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ [ܪ [ܫ
ChronMin ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ]ܡܢ ܒܬܪ ܣ[ܠܘܩ]ܘܣ̣ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣ]ܘܛܪ
ChronMin ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈
ChronMin ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ
ChronMin X ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܕ
ChronMin ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ
ChronMin ܩܘܙܝܩܘܣ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܩܕ ܗ̣ܘ ܠܐܒܘܗܝ
ChronMin ܒ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ
ChronMin ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ </page><page> [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ
ChronMin ܝܝ ܘܦܣܠܐܘܣ ܘܝܘܣܦ ܒܬܪ ܩܠܝܠ - ܛܡܣܝܣ
ChronMin ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂
ChronMin ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ
ChronMin ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܢܝ̇ܐ
ChronMin ܣܠ̣ܩ ܕܢܬܪܓܡ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܚܘܝ
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆
ChronMin ܝ ܩܝܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܬܡܢܡܐܐ̈
ChronMin ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܆
ChronMin ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܬܠܬܡܐܐ̈
ChronMin Xܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܝ ܠܠܡܟ̣
ChronMin ܢܘܚ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ
ChronMin ܘܚܝ̣ܐ ܠܡܟ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܆
ChronMin ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥẌ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܫܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܬܠܬܡܐܐ̈
ChronMin ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ
ChronMin ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܆
ChronMin ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ̣ ܂ ܒܬܪ ܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܝ̣ܬ
ChronMin ܦܠܓ 1 ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ ܡܐܬܝܢ
ChronMin ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܦܩ̣
ChronMin ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܆
ChronMin ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ ܆
ChronMin ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝܐ
ChronMin ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܢܚܘ̣ܪ ܚܕܥܣܪܐ
ChronMin ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܂
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܆
ChronMin X ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ̣ ܂
ChronMin ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܂ ܒܬܪ ܥܣܪܢ̈ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܡܢ ܚܪܢ ܂ ܒܬܪ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܝܝ ܂
ChronMin ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ
ChronMin ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂
ChronMin ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܬܥ ܂
ChronMin ܕܗ̣ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܝ ܐܫܠ̣ܡܬ
ChronMin ܂ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝ̣ ܘܙܟܝܗܝ
ChronMin ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܇ ܐܠܐ
ChronMin ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܐ ܕܒܒܠܝܐ̣̈ ܂
ChronMin ܕܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢܗ ܕܗܢܐ̣ ܡܫܬܟܚܢ̈
ChronMin ܡܢ ܕܡܘܫܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ · ܙ
ChronMin ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ
ChronMin ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ̣ ܗܘܘ ܬܠܣ
ChronMin ܃ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܐܫܬܡܗ
ChronMin ܘܚܪܒܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܐܠܦ
ChronMin ܕܝܠܗ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘ[ܫܒܥܝܢ̈
ChronMin ܀ ܂ ܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܆
ChronMin ܐܬܝܕܥ ܆ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܚܝܐ̣ ܃
ChronMin ܙܟ̣ܐ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܦܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܗܘܕ
ChronMin ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀ ܒܬܪ ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ
ChronMin ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ
ChronMin ܒܐܒܪܛܘܣ ܐܬܩ̣ܛܠ ܀ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ̣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX
ChronMin ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈
ChronMin ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܓܢܕܝܣ
ChronMin ܘܬܪܬܝܗܝܢ ܩܝܠܩܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܢܦ̣ܩ ܝ ܘ
ChronMin ܥܕܬ ܐ ܂ ܒܬܪ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂
ChronMin ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܆ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܕܝܫܐ
ChronMin 1ܕܐܠܗܐ ܃ 2 ܒܬܪ ܕܥܠ ܠܡܕܝܢܬܗ ܂
ChronMin ܂ ܀ ܘܦܬܢܐ ܒܬܪ ܥܘܬܡܢ ܂ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܀ ܂ ܘܦܬܢܐ ܒܬܪ ܐܝܙܝܕ ܝܪܚܐ̈ ܂
ChronMin ܫܠܝܡܘܢ ܨܕܘܩ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܪ ܐܗܪܘܢ ܀ </page><page> ܘܒܬܪ
ChronMin ܡܝܬ ܕܢܝܐܝܠ ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̈ ܕܡܣܩܬ
ChronMin ܦܪܣܝܐ · ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܒܫ ܠܒܒܠ ܂
ChronMin ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܚܫܝܪܫ ܗ̇ܘ
ChronMin ܡܬ̣ܚܫ̣ܒ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܢ̇ܝܢ
ChronMin ܙ ܂ · </page><page> ܒܬܪ ܕܝܢ ܣܠܘܩܘܣ ܐܡܠܟ
ChronMin ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘ[ܢܝ[ܐ ܕܡܢ ܒܒܠ
ChronMin ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܕܡܪܢ ܘܣܘܠܩܗ̣
ChronMin ܘܐܦ ܐܒܓܪ ܡܢ ܒܬܪ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܢ̣ܕ
ChronMin ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܠܘܕܝܘܣ ܐܡܠܟ
ChronMin ܂ ܠܪܘܡܝ ܪܕܐ̣̇ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܚ
ChronMin ܪ̈ ܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܩܘܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ </page><page> ܐܦܝܣܩܘܦܐ
ChronMin ܟܕ ܝ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪ ܫܗ ܂