simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆
ActsMiaphysites ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ
ChronMin ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘ̇ܠܐ ܂
SevAnt:Epist ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܬܪ ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ
Babai:BookUnion ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ
Babai:BookUnion ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܒܬܪ ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ
Chron1234 ܠܥܘܗܕܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܘ ܠܘܩܒܠ
Chron1234 ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆ ܒܬܪ ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ
SevAnt:LuqGramm ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
SynWestSyr ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈
SynWestSyr ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ
Pall:LausHist ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈
Elia:epLeonḤar ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ
Elia:epLeonḤar ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
GanBus ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ
SynOr ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ
PhiloxMab:Disc ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ
PhiloxMab:Disc ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ
IšoAdiab:Epist X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܕܗܐ X ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ
HistChurchEast . ܚܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܕܝܢ ܡܚܪܡܐ
SevAnt:Epist ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܟܢܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܡ .
SevAnt:LuqGramm ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ X ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܟܠ ܕܥܡܗ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ ܒܬܪ ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ
P:2Macc [AB] ܘܡܦܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ :
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹
Elia:epLeonḤar ܐܢܬܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ
ActsMari ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܒܢܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ
P:ApocBar [AB] ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ .
P:Gen [AB] ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ :
P:Gen [AB] ܝܘܡܝܢ̈ . ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ
ZachSch:ActsSev ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ
LiberGrad ܘܫܪܟܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܐܢ
LiberGrad ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ : ܒܬܪ ܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܀
LiberGrad ܡܕܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ
P:Judg [AB] ܘܗܐ ܒܪܩ ܪܕܦ ܒܬܪ ܣܝܣܪܐ : ܘܢܦܩܬ
P:Num [AB] ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܨܚܐ : ܘܢܦܩܘ
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
HistChurchEast . ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܟܢܐ . ܣܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܕ ܕܝX ܝXܢ ܒܬܪ ܢܝ ܝܘܬܐ ̤
SevAnt:LuqJul - . ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܐܝܟ Xܝ ܝܠܘܕܐ ܒܬܪ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܪܕܝܬ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܬܪܝܢ̈ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܠܐܦܝ̈
P:Josh [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ :
P:Judg [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܪܚܝܢ̈ :
P:Kings [AB] ܠܚܡܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ :
PhiloxMab:Disc ܕܙܢܝܘܬܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ .
ChronMin ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ
ChronMin ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ
ChronMin ܘܐܟܝܠܝܘܣ ܩܫܝܫܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܡܫ ܬ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܒܬܪ ܟܪܘܙܘܬܗ ܂ ܘܐܚܪܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ
JnRufus:Pleroph ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܩܪܘܘܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ
MiaphysiteDocs ܐܡܒܘܢ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܡܝܘ ܂ ܐܢ
BarKoni:Schol ܠܢܒܝܘܬܐ ܡܢ ܕ̣ܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܝܐ ܂ ܝܘܢܢ
EliaNis:Chron ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܘܚ̣ܝܐ
Tim1:Epist ܐܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܬܪ ܕܫܢܝܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ̇
Chron1234 ܘܗܟܢܐ ܗܘܘ ܪܗ̇ܛܝ̣ܢ ܒܬܪ ܫܒܝܠܐ̈ ܡܢ ܠܠܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̣ܪܘ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܒ̣ܛܠ ܗܘ
Ps-Dion:ChronZuq 2ܒܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ
JnEph:EccHist ܆ ܐܠܐ ܘܥܕ̣ܠܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܘܪܝܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܢܫ ܡܬܓܘܐ ܘܥܐܠ ܒܬܪ ܪܥܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܛܡܝܪ
JnSol:OntheSoul ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‎ [30]‎‏ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܗܘܘ
SynOr ܘܒܫܓܝܫܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܡܬܕܒܪ
SevAnt:CathHom ܐܦܢ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܐܝܬܝܗܘܢXX ܀
Eph:ComGen&Exd ܘܐܡܪܐ . ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ
BarEbr:CandSanc ܦܘܫܩܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܨܛܠܝܘ ܠܪܓܬܐ
Eph:madVirg ܕܐܝܟ ²ܨܗܝܐX ܐܬܚܙܝ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܢܒܝܐ ܗܘ
SynWestSyr ܒܘܪܟ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܠܡ ¹⁴⁵ܐܒܐ
ComGenExod ܕܝܢ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܕܒܛܘ̇X ܕܣܝܢܝ
Shub:BookGifts ܠܟܘܢ . ¹⁵⁰ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܗ ܕܝܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܐ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܩܡܘ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . [X]ܬܠܬܐ
IsaacAnt:memHom ܟܘܪܗܢܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܚܬܡ ܫܘܚܢܐ :
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ
JnEph:EccHist ܕܡܠܬܢ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡ̣ܫܬܘܬܐ
PhiloxMab:epPatricius ܒܩܕܡܐ ܕܢܐ̣ܚܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚ̣ܝܐ ܕܢܐܨܦܐܦܕܚܘܠܡܢܗ ܟܕ
Eph:memHom ܒ̣ܟܐ ܗܘܐ ܘܐܬܐܣܝ ܒܬܪ ܕܟܦܪ ܘܐܬܢܟܪܝ ܐܗܪܘܢ
P:Judg [AB] ܗܐ ܪܕܦ ܐܢܐ ܒܬܪ ܙܒܚ ܘܨܠܡܢܥ ܡܠܟܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܪܝܢ ·ܘܟܪܢܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܢܢ ܠܒܝܬ ܦXܢܪܘܣ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܘܐܫܬ̣ܘܝXX ܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܠܡܘܗܒܬܐ⁰⁰ܕܣܘܟܠܐ̈ :
Ps-MaruMayph:Canons ܩܛܡܐ̈ . ܘܡ̣ܢX ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܢܥܠܘܢ
ChronMin [ܐܙ]ܠ [ܡ]ܢܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝ ܠܡܕܢܬܗ ܠܫܡܝܫܛ