simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈
SynWestSyr ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ
Pall:LausHist ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈
Elia:epLeonḤar ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ
Elia:epLeonḤar ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
GanBus ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ
SynOr ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ
PhiloxMab:Disc ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ
PhiloxMab:Disc ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆
ActsMiaphysites ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ
ChronMin ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘ̇ܠܐ ܂
SevAnt:Epist ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܬܪ ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ
Babai:BookUnion ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ