simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܂ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ ܬܪܓܫ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪܬܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܇ ܒܬܪ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܕܐܝܢܐ ܦܘ̇ܪܣܐ ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ
ChronMin ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܂ ܘܐܫܬܠܡ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܂ ܝX ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܒܬܪ ܥܒܪܘܢ ܕܗܘ ܠܒܪܘܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗ ܂ ܝ ܂ X XX ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝܕܥܢܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘ̇ܠܐ ܂ ܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܘ ܡܒܠܒܠ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܨܚܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܡܢܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܕܢܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܩܪܝܢܗ ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܘܢܗܪ ܥܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܩܢܘܡ ܂ 0ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܝܘܒܠܗ ܐܬܝܠܕ ܂ ܐܠܐ ܐ ܬ ܗܘܐ ܥܝܕܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡ ܡܪ ܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ · Xܝ ܝ ܐܒܘܗܝ ܂ ܟܕ ܛܒ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܪ ܂ ܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܫܟܝܪܘܬܐ ܂ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܝܬܝܢ̈ ܠܥܘܗܕܢܐ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂ ܐ̣ܝܟ̇ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܘܢܐܡܪ ܡܛܠܬܗ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܐܫXܟܚܬ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܝ ܒܙܒܢܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܆ X X ܡ̇ܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܬܪ ܡ̣ܪܟܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ · ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܪ ܘܗܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܘ̇ܝܐ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ ܡܩܦ ܠܗܘܢ ܒܢܩܝܢXܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܐܝܢܐ ܪ ܂ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܐܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܇ ܐܘ ܟܢܝܫܘܬ ܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ 0ܝ ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈ ܝXX XXXܩܕܝܫܐ̈ . ܢܐܙܠ ܠܒܠܐܢܝ ܒܬܪ ܠܗ ܐܘ̇ ܢܒܥܐ ܡܢܗ ܗ̣ܘ ܩܫܝܫܐ . XX X1ܝܘܚܢܢ . ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ
SynWestSyr ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ ܐܢܫ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܨܥܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܬܟܠܝܢ̈ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܘܫܟ̣ܒ ܒܫܠܡܐ . 2 4ܣX ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܛܝܪܐ ܇ ܐܕܪܟܬܗ ܕܝܢ ܣܒܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܪܥܝܢܐܐܫܬܡܗ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܡܐܡܪ ܪܝܢ̈ . . ܠܡܫܝܚܐ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
GanBus ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܝܩܪܐ ܗܘ ܘܫܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܟܬܒܐ ܕܚܝ ܗܘ . ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ ܬܬܦܠܚ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬ̇ܐ ܟܝܡܘܢܐ ܒܬܪ ܥܓܠ ܡܒܣܪܐ . ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
SynOr ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܒܬܪ ܘܡܫܠܛܐ ܦܩܘܕܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܪܡܙܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܪ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܝܠܐ ܕܬܫܬܦܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆
IšoAdiab:Epist ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܂ X ܂ X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ
BarKoni:Schol ܕܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܛܝܬܗܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܃ ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕ ܣܐ̣ ܂ ܕܗܐ X ܡܢ
HistChurchEast ܚܕܝܘܬܐ ܒܕܝܢ ܡܚܪܡܐ . ܝܫܪܝܐ ܕ ܬܝܫܫܐ . ܘܠܐ ܐܫ ܡܢ ܒܬܪ X ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ X X ܝ X ܕܡܪܢ ܡܡܬܠܝܢ . ܚܕ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܚܟ̣ܡ ܒܬܪ ܓܝܪ̣ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܕܒܝ̇ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܡ . ܢܐ ܇ ܐܩ̇ܕܘܡܟܘܢ ܝܓܠܝܠܐ· . ܟܕ ܕܝܢ ܢܘܩܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܙܝܬܐ̈ ܠܘܝܫܒܝܘ ܇ ܝXܢ ܘܪܘܝܢ ܐܬܐܡ̣ܪ̇ܬ ܗܟܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܟܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܢܝܢ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܇ ܕܡ̇ܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ X
SevAnt:LuqGramm ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢẌ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܘܐܡ̇ܪܬ ܆ ܢܬܠ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗ̇ ܗ̣ܘ . ܒܫܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܟܠ ܕܥܡܗ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܟܣܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܗ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ ܘܩ̣ܛܠ ܠܦܠܫܬܝܐ ܇ ܘܠܫܐܘܠ ܡܪܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܘܝܘܩܢܐ ܛܥܝܢܢ̈ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ
P:2Macc [AB] ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ : ܢܒܝܐ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܘܡܦܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܣܪܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܩܡ ܗ̣ܘܐ⁸ ܠܗ ܠܠܐ ܒܬܪ ܒܝܕ ܦܪܙܠܐ ܀ X ]ܘܬܘܒ ܀ ⁷[ܟܕ ܚܒܠܐ ܡܟܝܠ . ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹ . 1ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܆ ܠܒܪ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
ActsMari ܕܒܢܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ : ܘܐܬܩܢܗ Xܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ : ܡܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
JulRom ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ ܓܒܪܐܼ̈ . ܡܢܘ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢ . ܒܬܪ ܡܬܐܫܕ ܒܡܫܪܝܬܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܦܝܛܠܝܣ . ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܝܩܪ . ܠܓܒܖܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ .
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܙܕܟܝܘ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܘܥܒܪܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ : ܘܫܪܟܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܀ ( 7 ) ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܒܬܪ ܘܡܬܓܡܪܝܢ . ܘܐܢ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ :
LiberGrad ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܝܠܕܝܟ̈ ܠܒܪܝܬܟ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܡܢ
P:Judg [AB] ܣܝܣܪܐ : ܘܢܦܩܬ ܥܢܐܝܠ ܠܐܘܪܥܗ : ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܬܐ ܐܚܘܝܟ ܒܬܪ : ܘܛܒܥܬ ܒܐܪܥܐ ܟܕ ܗܘ ܕܡܝܟ : ܘܐܬܛܪܦ ܘܡܝܬ . ܘܗܐ ܒܪܩ ܪܕܦ
P:Num [AB] ܦܨܚܐ : ܘܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܝܕܐ ܪܡܬܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܘܫܩܠܘ ܡܢ ܪܥܡܣܝܣ : ܒܚܡܫܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
HistChurchEast ܡܘܠܟܢܐ . ܣܟܝܢܐ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒX¹ ܐܫܬܡܛ . ²ܝܥܩܘܒ ܒܬܪ ܝ ܩܩXܘܐܘܦXܘܩXܢ̇ ܠܒܝܬ ܦܪܥܘܢ . ܐܝܣܚܩ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܝ ܝܘܬܐ ̤ ܠXܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠܩܕܘܐ ܩܛܪXܝܘ ܂ ܒܬܪ ܕܢܐܝܐ ܕܐܝXܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܐ̈ ܝXܢ ܝXܝX ܢܕܝܘܬX ܢܕ ܕܝX ܝXܢ
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܐ XXXXX X ܢܕܥܘ ܙܒܢܐ . ܐܣܬܓܦܘ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ² ܬܪܝܨܐܝܬ . . - . ܘܡܚܕܐ
Sahd:memSolitar ܐܒܗܘܗܝ̈ ܪܕܝܬ . ܡܚܦܝܐܝܬ ܒܡܨܥܬ ܫܪܒܐ̈ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܒܬܪ ܠܢ ܐܬܒܕܩ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ Xܝ ܝܠܘܕܐ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ . ܠܐܦܝ̈ ܫܘܠܡܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܣܡܬ ܀ ܡܢ : ܡܦܩ ܒܬܪ ܕܡܢܗܝܢ ܗ̣ܘ ܥܡܢܘܐܝܠ . ܡܦܩܢ ܕܝܢ ܠܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ . ܕܡܢ
P:Josh [AB] ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ : ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ ܒܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܦܩܕ ܝܫܘܥ ܠܥܡܐ : ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܢܫ ܠܝܪܬܘܬܗ . ܘܡܢ
P:Judg [AB] ܬܪܝܢ ܝܪܚܝܢ̈ : ܐܬܬ ܠܘܬ ܐܒܘܗ̇ : ܘܥܒܕ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܢܕܪܐ ܒܬܪ ܗܝ ܘܚܒܪܬܗ̇̈ : ܘܒܟܬ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܡܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܣܒܪܘ ܕܡܢܥܘ ܠܐܘܘܢܐ ܕܢܝܚܐ ܆ ܥܠ ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܢܘ ܠܘܬ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܕܡܢ
ChronMin ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܪܕܦ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܒ̣ܫ ܠܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܝܝ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈
ChronMin ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ ܝܘܚܢܢ ܕ[ܗ̣ܘ ܐܠܟܣܢܕ[ܪܘ]ܣ ܂ ܒܬܪ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܕܫܡܫ ܬ ܐ̇ܘܢܘܣ ܫܝܢ̈ ܂ ܝܛ ܂ ܦܛܪܘܣ ܝ 1ܣܗܕܐ ܕܒ̇ܪ ܂ ܝ · ܒܬܪ ܗܘܘ ܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܦܐܪܝܣ ܘܐܟܝܠܝܘܣ ܩܫܝܫܐ̈ ܀
BarṢal:ComGosp ܟܪܘܙܘܬܗ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܕ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܒܬܪ ܗܘ̣ܬ̇ ܝ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܫܡܘܥܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ ܓܙܝܕܐ̈ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܕܟܒܪ ܐܦ ܠܥܡܡܐ̈ ܝ̣ܗܒ ܐܠܗܐ ܬܝܒܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
JnRufus:Pleroph ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒ-ܪܝܐ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܥܒܕܬ . ܕܟܢܝܫ ²ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܠܗ ܀ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܩܪܘܘܐ
MiaphysiteDocs ܐܪܡܝܘ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܫ ܢܫܬܟܚ ܕܕܢܩܦ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܠܕ ܢܐ ܕܓܘܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܒ̇ܚܪ̇ܬܐ ܂ ܝܝ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܠ ܐܡܒܘܢ ܃ ܡܢ
BarKoni:Schol ܐܠܝܐ ܂ ܝܘܢܢ ܡܢ ܓܕܚܦܪ ܩܘܪܝܬ ܐܕܡܘܣ ܂ ܘܩܪ ܒܐ ܠܥܐܙܐ ܒܬܪ ܠܝܝXܪܠ ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܂ ܐܫܬܘܝ ܕܝܢ ܠܢܒܝܘܬܐ ܡܢ ܕ̣ܐܙܠ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܘܚ̣ܝܐ ܒܩܬܘܠܝܩܘܬܐ 3ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܥܠܝ ܒܪ ܐܒܘܛܠܒ ܓܘܪܓܝܣ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ
Tim1:Epist ܕܫܢܝܬ̤ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ̇ ܘܢܦܩܬ̤ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܪܓܫܐ ܐܘ ܝ̇ܕܥܐ ܝ ܒܬܪ ܕܝ̇ܕܥܐ ܘܡܪܓܫܐ ܐ ܠܝܢ ܕܒܦܓܪܗ̇ ܐܣܬܥܪ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈
Chron1234 ܫܒܝܠܐ̈ ܡܢ ܠܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܂ ܟܕ ܡܘܩܕ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܕܪܕܘ ܒ̇ܗܘܢ ܘܪܕܦ̣ܘ ܒܬܪܗܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܗܘܘ ܪܗ̇ܛܝ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܡܒ̣ܛܠ ܗܘ ܝ ܂ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܆ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡ̇ܦܩܐ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܐܠܐ ܐܪܐ ܐܡ̣ܪܘ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ ܝܗܘܕܐ̈ ܕܢܡܝܪܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܛܠܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ 2ܒܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
JnEph:EccHist ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܘܪܝܐ ܢ̇ܪܗ̣ܛ ܗܘܐ ܆ ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܒܬܪ ܇ ܟܕ ܪܚ̣ܝܩ ܢܬ̇ܚܫܚ ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܠܐ ܘܥܕ̣ܠܝܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܪܥܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܛܡܝܪ ܒܡܠܝܗܘܢ̈ . ܪܫܐ ܕܬܫܥܐ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܠܐ ܝܗܒܝܢ ܐܝܕܐ ܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ̈ : ܐܢ ܐܢܫ ܡܬܓܘܐ ܘܥܐܠ
JnSol:OntheSoul ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܨܦܢܢ ܥܠ ܡܐܬܝܬܢ ܕܠܘܬܗ . ܟܕ ܒܬܪ ܘܢܦܫܢܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ̈ . 1 ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܗܘܘ ܬܡܢ ܐܡܪ ܦܘܠܐ ܠܝܘܚܢܢ . ‏ ‏ܢܪܕܐ ܒܬܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ‏ ‏ܒܗ ܒܛܘܪܐ . ‏ ‎ [30]‎‏ܘܡܢ
SynOr ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܡܬܕܒܪ : ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܘܚܬܡܝܢܢ . ܘܟܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܆ ܘܒܫܓܝܫܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܐܝܬܝܗܘܢXX ܀ ¹ ܘܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܗܠܝXܢ ܫ̇ܡܥ ܢܐܡܪ ܇ ܕܡܛܠ ܒܬܪ ܇ ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܬܥ̇ܠܝܢ . ܡܢܗ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܦܢ ܠܘ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ ܥܠܝܡܘܬܐ̣ . ܘܡܪܝ ܣ̇ܐܒ . ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܒܬܪ ܒܣܬܪܗ̇ ܡܚܝܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܓܚܟܬ ܒܠܒܗ̇ . ܘܐܡܪܐ . ܡ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܓܝܪ ܕܐܨܛܠܝܘ ܠܪܓܬܐ ܒܗܬܘ ܒܠܐ ܬܐ ܕܚܫܘ . ܒܕXܘܢ ܡܛܠܗ̇ܝ ܒܬܪ XX X XX -- ܒܓܘ ܐܝXܢܐ̈ Xܩܪܙܩܐ . XXܝ X XX -- . ܦܘܫܩܐ . ܡܢ
Eph:madVirg ܩܠܝܠ ܢܒܝܐ ܗܘ ܐܬܩܪܝ¹ ܡܫܝܚܐ ܗܘX ܣܝܟܬ ܛܘܦܣܐ ܕܐܢܫܘܬܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܦ ܕܡܫܝܚܐ ܗܘ ܐܘ ܚܟܝܡܐ ܕܐܝܟ ²ܨܗܝܐX ܐܬܚܙܝ
SynWestSyr ܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܦܐܝܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܗܘܐ ܒܘܪܟ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܠܡ ¹⁴⁵ܐܒܐ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܘܥܒܕܐ . ܘܒܬܪ ܒܪܐ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܐܒܐ ܠܡ ܚܫܒܝܢ ܚܢܢ . ܘܠܐ ܠܡ ܠܪܘܚܐ ܥܡ ܒܪܐ ܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ .
ComGenExod ܓܠܝܢܐ ܕܒܛܘ̇X ܕܣܝܢܝ . X ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܐܘܡܢܐ̈ ܥܢܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܡܕܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܬܘܩܢ ܡܫܟܢܙܒܢܐ . ܟܬܒܗ ܕܝܢ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ
Shub:BookGifts ܩܠܗ ܕܝܢ ܆ ܠܝܬ ܩܠܐ ܕܐܡܪ ܕܠܝ ܫܒܘܩ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܩܝܢܬܐ ܒܬܪ . X ܒܥܘ ܠܡ ܘܬܫܟܚܘܢ . ܘܩܘܫܘ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ . ¹⁵⁰ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . [X]ܬܠܬܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܒܦܪܣ . ܡܢ ܟܘܪܫ ܒܬܪ ܡܣܬܥܪ ܒܥܡܐ ܡܢ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܩܡܘ
IsaacAnt:memHom ܕܚܬܡ ܫܘܚܢܐ : ( ܓܢܒܬ ܠܗ̇ ܚܠܕܝܬܐ ܀ ܐܝܬ ܕܟܦܝܦܢ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܕܚܙܐ ܀ ܡܢ ܐܘܬܪ ܣܡܐ ܩܕܡܐ : ܕܥܛܦ ܘܐܬܐ ܟܘܪܗܢܐ . ܕܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ ܝܝ ܘܪܫ̇ܡ ܠܗܘܢ ܀ 3 XܠXܘX Xܝܘ · ܃ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܐܬܟ̣̇ܗ ܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡ̣ܫܬܘܬܐ ܕܡ̇ܠܟܘܬܐ ܃ ܗܝ̇ ܡܦ̣ܪܓܬ̇ ܒܬܪ ܕܥܕܬ̇ܐ ܇ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܢܝ̣ܫܐ ܕܡܠܬܢ̇ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܚ̣ܝܐ ܕܢܐܨܦܐܦܕܚܘܠܡܢܗ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܘܠܡܢܐ Xܝ X¹ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܡܬܒ̣ܥܐ ܠܗ ܒܩܕܡܐ ܕܢܐ̣ܚܐ ܘܡܢ
Eph:memHom ܕܟܦܪ ܘܐܬܢܟܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܚ̣ܛܐ ܐܙܕܕܩ ܒܕܚܫܠ ܥܓܠܐ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܗ X 10ܦܛܪܘܣ ܒ̣ܟܐ ܗܘܐ ܘܐܬܐܣܝ
P:Judg [AB] ܙܒܚ ܘܨܠܡܢܥ ܡܠܟܐ̈ ܕܡܕܝܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܣܟܘܬ : ܒܬܪ ܠܥܡܐ ܕܥܡܝ : ܡܛܠ ܕܥܝܝܦܝܢ ܐܢܘܢ : ܘܐܢܐ ܗܐ ܪܕܦ ܐܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܢ ܠܒܝܬ ܦXܢܪܘܣ ܘܝXܠܦܢܐ ܂ ܘXܦ XܝXܢܦܢܘܣ ܘXܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܒܫܘܪܝ ܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܬܪܝܢ ·ܘܟܪܢܐ̈ ܚܕ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܕܐ ܠܡܘܗܒܬܐ⁰⁰ܕܣܘܟܠܐ̈ : ܗ̇ܝܕܝܢ ⁰¹ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܚܠܦ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ ܕܩ̣̇ܪܒ ܠܢܦܫܐ : X XXX1ܩX ܘܐܫܬ̣ܘܝXX ܗܘܢܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܢܥܠܘܢ ܠܗܝܟܠܐ ܠܨܠܘܬܐ ܟܕ ܦܪܫܝܢ ܠܗܘ ܐܦ ܒܬܪ ܬܠܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܢܬܒܘܢ . ܥܠ ܣܩܐ ܘܥܠ ܩܛܡܐ̈ . ܘܡ̣ܢX
ChronMin ܕܐܫܬܪܝ ܠܡܕܢܬܗ ܠܫܡܝܫܛ ܂ ܘܟܕ ܐܣܒܪ ܗ̣ܘ ܣܐ[ܘ]ܪܐ ܝ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܟܕ ܐܬܝܕܥ ܠܗ ܠܩܘܪܝܩܘ ܂ ܬ̣ܪܨ [ܐܙ]ܠ [ܡ]ܢܗ ܕܟܢܘܫܝܐ