simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܂ ܘܐܫܬܠܡ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܂ ܝX ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܒܬܪ ܥܒܪܘܢ ܕܗܘ ܠܒܪܘܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗ ܂ ܝ ܂ X XX ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝܕܥܢܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
ActsMiaphysites ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ ܬܪܓܫ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪܬܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܇ ܒܬܪ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܕܐܝܢܐ ܦܘ̇ܪܣܐ ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܂ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘ̇ܠܐ ܂ ܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܘ ܡܒܠܒܠ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܨܚܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܡܢܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܕܢܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܩܪܝܢܗ ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܘܢܗܪ ܥܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܩܢܘܡ ܂ 0ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܝܘܒܠܗ ܐܬܝܠܕ ܂ ܐܠܐ ܐ ܬ ܗܘܐ ܥܝܕܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡ ܡܪ ܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ · Xܝ ܝ ܐܒܘܗܝ ܂ ܟܕ ܛܒ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܪ ܂ ܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܫܟܝܪܘܬܐ ܂ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܝܬܝܢ̈ ܠܥܘܗܕܢܐ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂ ܐ̣ܝܟ̇ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܘܢܐܡܪ ܡܛܠܬܗ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܐܫXܟܚܬ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܝ ܒܙܒܢܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܆ X X ܡ̇ܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܬܪ ܡ̣ܪܟܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ · ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܪ ܘܗܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܘ̇ܝܐ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ ܡܩܦ ܠܗܘܢ ܒܢܩܝܢXܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܐܝܢܐ ܪ ܂ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܐܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܇ ܐܘ ܟܢܝܫܘܬ ܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ 0ܝ ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ
Pall:LausHist ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܘܫܟ̣ܒ ܒܫܠܡܐ . 2 4ܣX ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܛܝܪܐ ܇ ܐܕܪܟܬܗ ܕܝܢ ܣܒܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ