simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܠܘܬ ܐܚܒ ܠܫܡܪܝܢ . ܘܕܒܚ ܠܗ ܐܚܒ ܥܢܐ̈ ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܘܐܝܩܪܐ ܣܓܝ ܛܒ . ܘܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܚܒ . ܘܢܚܬ
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܦܪܥܘܢ ܚܠܡ ܚܠܡܐ : ܘܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܢܗܪܐ . ܒܬܪ ܝܘܣܦ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܠܝܘܣܦ : ܘܛܥܝܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܘܡܫܝܚܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܐܪܒܥܝܢ ܒܬܪ ܂ XXXX - ܂ ܕܝܢ X ܂ ܝXܥܪܩ X - ܂ Xܦ ܦܪܝܩܢ X - ܕܝܢ ܐܣܬܠܝ ܡܢ
JnEph:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܫܬ̇ܘܬܦܘ ܝܝ ܢܟܝܠ̣ܐܝܬ ܆ ܘܗ̣ܘܘ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ 3ܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܃ ܡ̣ܢ
Chron1234 ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܥܘܡܪ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܡܫܕܪ ܒܬܪ ܕܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܫܘܠܡܐ ܒܝܫܐ ܗܘܐ ܠܚܠܘܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܦܘܟܝܗ̇ ܕܚܡܫܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܦܘܟܝܐ ܕܫܬܐ̈ ܂ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܃ ܡܢ
SynWestSyr ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܒܬܪ . ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܆ ܢܗܘܘܢ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘܬ ܒܐ̇ܢܢܩܐ ܘܒܟܦ̣ܢܐ ܡ̇ܪ ܪܐ ܂ ܒܬܪ ܥ̇ܕܪܐ ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܒܩܪܒܐ ܘܒܩ̣ܛܝܪܐ ܬ̇ܫܬܩܠ ܇ ܡܢ
Chron1234 ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܕܦܫܘ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܟܒܫܘܗ̇ ܒܬܪ ܕܟܣܪܘ ܆ ܟܒܫܘܗܝ ܦܪܣܝܐ̈ ܠܚܣܢܐ ܡܪܝܕܐ ܕܡܪܕܐ ܃
Ps-Zach:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܒܐܢܛܝܘܟ 1ܟܬܒ ܟܕ ܒܬܪ ܒܫܠܡܐ ܠܘܬ ܚܣܝܘܬܟ ܀ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ
JnRufus:Pleroph ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܥ̇ . ܢܕ . ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܛܡܬܐܘܣX ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܘܡܩܝܡ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐ . ܘܡܢ
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܦܢܝܢ . ܘܗ̣ܘ ¹ܠܡ ܐܠܗܐ ܢܬܕܟܪ ܥܘ̣ܠܐ ܒܬܪ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܫܬܒܝܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܚܒܪܝܟܘܢ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ
Basil:SyrHex ܬܫܒܘܚܬܐ ܣܦܝܩܬܐ . ܕܕܠܡܐ ܢܒܥܐ ܥܠ ܫܦܝܪܬܢ̈ ܨܝܕܐ ܒܬܪ . ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܚܝܠܢ ܢܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢܫܓܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܝ̇ܬܒܝܢ ܘܘܘ : ܘܐܦ ܘ̇ܘ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܨܦܪܐ . ܘܝܕܝܢ̣ ܠܥܕܬܐ ܬ̣ܪܨ . ܘܟܕ ܟܘܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܡܫܬܐ ܆ ܘܡܢ ܘܠܝܝܢ ܕܝܠ̇ܦܝܢ ܗܘܘ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܒܨܦܪܐ ܒܬܪ ܪܡܫܐ ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܙܘܝܪ ܡܢ ܘܠܝܢ ܕܐܫܟܪܝܬܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ ܘܘܘ X X
Ps-MaruMayph:Canons ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܐ ܕܢܦܩܝܢ ܠܒܪ ܢܗܘܐ 0 ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܬܒܝܠܝܬܐ ܐܝܩܪܐ ܗܢܐ X ܠܡܝܩܪܘ ܠܩܠܝܪܝܩܐ̈ . ܐܦ ܡ̣ܢ
LiberGrad ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
MartOrient ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ ܡܬܬܫܝܓܝܝܢ ܓܪܡܘܘܝ̈ ܐܘܟܝܬ ܫܪܟܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ . ܕܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ . - ܒܚܕܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ
SynWestSyr ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ· ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܙ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܒܫܒܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܬܗܘܐ ܡܬܦܬܚܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܢܘܢ ܕXܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܢܩ̇ܘܫܐ ܕܨܦܪܐ ܇ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܒܟܬܐ ܇ . X X XX X ܩܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܇ ܡܢ