simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܘܐܕܒܪܝܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ 13ܠܦܘܫܩܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܝ̇ ܂ ܕܢܗܘܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܢܗܘܝܢ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܒܢܢ ܠܫܪܪܐ ܒܨܒܝܢܐ
JnEph:EccHist ܩܕܡܘܗܝ ܕܥܠ̣ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܗ ܆ ܡܬ̇ܥܩܪ
SevAnt:madHym ܕܐܗܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܝܒ̣ܫ ¹ܐܦ̣ܪܥ ܘܐ̣ܩ
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܕܝܠܝ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܛܥܘ ܒܗ
BarKoni:Schol ܕܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ̇ . ܡܢ ܒܬܪ X ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ
ActsSlaveChrist ܒܚܘܛܪܐ̈ ܘܒܣܝܦܐ̈ ܢܦܩ ܒܬܪ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܐܗܦܟ ܐܢܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ
LiberGrad ܐܦ ܐܠܝܐ ܪܗܛ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ
P:Ecclus [AB] ܢܙܟܐ . ܘܕܪܕܦ ܒܬܪ ܩܢܝܢܐ ܒܗ ܢܛܥܐ
Babai:BookUnion ܐܬܚܙܝ ܦܓܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܘ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥ̣ܡܕ ܝܫܘܥ ܀
Sahd:BookPerf ܐܝܟܢܐ ܡܢ ² ܒܬܪ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܡܡܣܪܢܘܬܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ ܒܬܪ ܒܘܚܪܢܐ ܕܢܣܝܢܐ ܢܐ
Chron1234 ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡܠܝܘ ܩܪܒܐ ܕܥܡ
SynWestSyr ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܒܬܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܕܡܩܒܠ ܒܪܢܫܐ ܐܓܪܐ ܒܬܪ ܥܡܠܗ . ܗܟܢܐ
SynWestSyr ܕܗܘܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܪܗܘܢ . ܐܝܟ