simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗ |ܕܐܠܗܐ . Xܝ XXbܗ̇ܢܘܢ ²⁵ܕܝܢ ܕܐܚܕܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ²⁴ܕܐ̣ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܘܡܛܘܠ ܗܢܐ ¹ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܘ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܦܣܩܘ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܥܠܬܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܒܬܪ ܐܡ̣ܕ ²ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܐܙܠܘ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܒܣܪܐ ܇ ܘܠܐ ܢܡܪܐ ܒܗܘܢ̣ ܐܠܐ ܢܡܪܐ X ܒܬܪ . XX X ¹ X0ܚܙܪ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ̣̈ ܡܢܐ ܡܛ̣ܐ ܠܗܠܝܢ ²ܕܐܙܠܘ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܘܗܝ̣̈ ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܐ̣ ܐܫܬܥܒܕ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . X X ܒܬܪ ܒܚܫܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܠܗ ܠܘܬ ܐܬܘܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܐܙܠ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܝ̈ ܇ ⁵ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ܠܡܐܒܕ ܒܚܛܗܝ̈ ܇ ܚܘܣ ܥܠ ܒܬܪ ܬܫܒܩܢܝ ܠܡܚܛܐ ܠܟ ܡܛܠ ܕܛܥ̇ܐ X ܐܢܐ ܇ ܠܐ ܬܫܒܩܢܝ ܠܡܐܙܠ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܗܘܢ ܒܝܫܐ X² ܘܕܫܘ ܠܬܐܪܬܗܘܢ̣ ³ܡܢܐ ܐܕܪܟ ܒܬܪ ܥܠ ܒܥܠܕܝ̣ܢܐ ܘܕܫ ܠܕܝ̇ܢܐ . X X X0ܚܙܘ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ¹ܕܐܙܠܘ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܝ ܘܐ̇ܒܕ ܒܣܟܠܘܬܝ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܕܢܝ ⁵ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ²ܕܐܚܛܐ ܠܟ̣ ܕܛܠܝܐ ³ XXܐܝܬܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ⁴ܕܐ̇ܙܠ
AbbaIs:Ascet ܩܠܐ ܕܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܥܡܗ ܬܫܬܟܚ |ܘܠܐ ܝ⁰ ܬܬܙܝܥ ܡܢ ܒܬܪ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܗܘܢܐ̣ ܘܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܢܦܫܐ ܬܐܙܠ
AbbaIs:Ascet ܪܝܚܐ ܕܒܣܡܗ ¹¹ܩܕܝܫܐ̣ ܘܛܥܝܢ ܠܣܪܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ̣ ܒܬܪ ܆ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ⁸ܢܩܫܬ̈ ⁹ܒܦܠܓܐ ܫܦܝܪܬܐ̣̈ ܕܐܙܠܢ̈ ¹0
AbbaIs:Ascet ܪܝܫܗ ܇ ܟܕ ܐܘܕܥ ܒܗܕܐ ܪܙܐ̣̈ ²ܗ̇ܝ ³ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܒܬܪ . X4ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܐܨܛܠܒ | ¹ܒܪܗܘܡܐ̣ ܐܦܝܣ X ܕܢܬܬܠܐ
AbbaIs:Ascet ܪܫܢܘܬܐ̣ X . ܩ X X XX ⁰ܢܝܝܢܐ X ⁸ܛܝܝܢ X ⁷ܕܢܣ̇ܒ ⁰ X ܒܬܪ ܝX X X0ܒܚܫܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̣̈ ܘܪܚ̇ܡ |ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܘܪܗ̇ܛ
AbbaIs:Ascet ܫܟܪܐ ܆ ܚܡܪܐ ܓܝܪ ܢܘܩܕ ܐܢܘܢ . XX XX ܡܢ ܩܘܗܠܬ . ܘܝ ܠܟܝ ܒܬܪ ܩX |ܡܢ ܐܫܥܝܐ . ܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܩܕܡܝܢ ܒܨ̇ܦܪܐ̣ ܘܪܗܛܝܢ
ActsGregPirang ¹⁴⁴ܕܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ : ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܦܪܨ ܘܦܐ ܕܡܠܐܟܐ . ܡܢ
ActsGregPirang ܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ : ܚܒܫܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܠ̇Xܝ ܓܪܝܓܘܪ | XX1 . 79ܠܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝ̇ܐܐ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܐܫܠXܗ ܪܕ ܠܐܝܢܒܕ ܘܠܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܒܬܪ ܆ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܘܢܐܚܘܕ ܕܪܐ ܐܦ ܥܡ ܓܪܝܗ̈ ܕܐܪܝܘܬܐ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܐܫܬܪܝ ܘܗܝܕܝܢ ܢܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܟܘܪܣܝܗ : ܐܥܝܪ ܣܛܢܐ ܒܬܪ ܗܘܘ . 35ܘܟܕ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈
ActsGregPirang ܕܐܬܟܠܠ ⁴ܡܪ ܝ ܓܪܝܓܘܪ ܣܗܕܐ : ܘܚܙܘ Xܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ . 67ܬܘܒ ܣܗܕܘ ¹ܕܡܪ ܝ ܝܙܕܦܢܗ ²ܣܗܕܐ ܢܨ ܝܚܐ : ³ 1ܘܗܘܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܐܬܟܠܠ̇ Xܝ ܝܙܝܕܦܢܗ ܣܗܕܐ ܘܐܙܠܘ ܪܪܘܦܐ̈ : ܘܐܬܚܡܠ ܒܬܪ X X⁷ ܠܩܛܘܠܝܗܘܢ̈ X ⁸ ܡܘܦX X ⁸² ܡܘܦX X ⁸³ 11ܘܗܘܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܚܒܘ ܘܒܗܬܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ X⁹ܕܫܪܪܐ : ܘܠܐ ܝXܥܘ ܡܢܐ ܒܬܪ ܐ ܇ ܕܡܚܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . 12ܘܡܢ