simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Num [AB] ܢܘܢ : ܕܫܡܠܝܘ ܒܬܪ ܡܪܝܐ .
IšoAdiab:Epist ܘܓܠܝܙܘܬ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ ܒܬܪ ܒܬܪ ܝܝ ܝXܢXܝ
ChalcedWrit ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܡܪ
Chron1234 ܂ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܡܡܕܘܕ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܚܕܝܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܩܝܡܬܐ .
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܟܠܗܝܢ ܗܢ̇ܝܢ
JnEph:EccHist ܗܘܐ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܫܢ̣ܕܐ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ ܐܫ̣ܬܕܝ̣
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ .
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ : ܬܠܬ
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂
Chron1234 ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܒܪܘܡܝ ܒܬܪ ܝ ܦܐܛܪܘܣ ܂
Chrys:ComJohn1 ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܦܣܩܘ ܣܒܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪܢܝܬܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܡܢ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ
Ath:HomEpist ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܛܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܥܡ̣ܕܐ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ³⁰
Chron1234 ܡܠܟܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܚܦ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ
Chron1234 ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܂
MartMarPinḥ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܥܘ