simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܂ ܐܠܐ Xܙܠܘ ܒܬܪ ܢܐܦܐ ܕܪXܝܝXܢܬܝܘܢ̈ ܃
SevAnt:LuqJul XXX X ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
BarAphton:ActsSev ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܝܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܗ̇ ³ܬܒܥܬ ܆
ActsMiaphysites ܢܦܫܟ ܆ ܡܢX ܒܬܪ ܕܫܡ̇ܠܝ ܬܠܝܬܝܘܬ ܚܘܒܐ
P:ApocBar [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ
JnEph:EccHist ܥܫܝܢܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܕ
P:Luke [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܡܬܟܪܟ
Eph:ComGen&Exd . ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢܗܘܢ ܝ
Chrys:ComJohn1 ܡܩܕܡ ܐܡ̇ܕ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܪܪܫܢ
SevAnt:LuqJul - . ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܙܥܘܪܝܬ̈ ܥܒܕܐ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ ܒܬܪ ܝܠܕܐ دم يخرج
Eph:ComGen&Exd ܟܠ ܕܥܡܗ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‎ [34]‎‏ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܛܥܡܘ ܟܠܗܘܢ ܐܡܪ
EliaNis:Chron ܐܬܛܟܣ ܫܡܗ ܒܕܝܘܦܛܟܝܢ ܒܬܪ ܫܡܗ ܕܡܪܝ ܥܩܘܒ
ChronMin ܡܠܟܐ̈ 1ܡܩܕܘܢܝܐ̈ 2ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܣܪܢܘܬ ܐ ܗ̣ܘ
JnEph:EccHist ܀ ܝX ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐ̇ܩ̣ܝܡ ܡ̇ܠܟܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܣ̇ܠܩ 40ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܨܠܝܒܐ ܆ ܘܠܐ
JacSer:memElijAscendsHeav ܟܠܗ ܪܘܡܐ ܕܪܘܚܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܩܢܐ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܐܘ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܗܝܢ ܘܠܙܬܗ ܕܡܢܗܝܢ