simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܢܐܦܐ ܕܪXܝܝXܢܬܝܘܢ̈ ܃ ܂ XXܝ ܂ ܒܛܒܘܬܐ X ܂ ܝܟܐ X - ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܐܐܝܬ X - ܂ ܠܙܕܩܐ̈ - ܂ ܘܝXܢܐ X - ܂ ܐܠܐ Xܙܠܘ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܣܓܝ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܚܘܝ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܕܒܠܥܬ ܒܒܝܬܗ ܕܚܒܝܒ . ¹0ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ X XXX X ܕܡܢ
BarAphton:ActsSev ܩܪܝܢܗ̇ ³ܬܒܥܬ ܆ ܕܐܦ ܒܘܚܪܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ܒܟܬܒܐ ܒܬܪ ܐܝܬܘܘܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܩܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܝܢ
ActsMiaphysites ܕܫܡ̇ܠܝ ܬܠܝܬܝܘܬ ܚܘܒܐ ܗܘ̇ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܘܒܟܠܗ ܠܒܐ ܒܬܪ ܢܦܫܟ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝ ܂ ܬܟ ܃ ܘܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܝ ܢܦܫܟ ܆ ܡܢX
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ̇ ܗܘܐ ܩܫܐ . ܘܒܝܫ ܒܬܪ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܘܬܬܚܒܠ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܕ ܠܗܘܢ ܀ XܝܫX XXܥܘXܪܝ̣ܢ̈ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܬܡܢ ܡ̇ܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܟܢܘܫ̣ܝܐ ܥܫܝܢܐ ܇ ܡܢ
P:Luke [AB] ܗܠܝܢ ܂ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܒܩܘܪܝܐ̈ ܆ ܘܡܟܪܙ ܒܬܪ ܠܗܝ ܐܢܬܬܐ . ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܚܝܬܟܝ ܁ ܙܠܝ ܒܫܠܡܐ ܀   ܘܗܘܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܗܘ̣ܐ ܡܢܗܘܢ ܝ ܟܠ ܡܕܡ . ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܠܟܠ ܕܐܬܥܒܕ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܡ̣ܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܪܪܫܢ ܠܗܝ̇ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܥܠܝܐ ܢܬܦܢ . ¹ܗܘ̇ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܝ̇ܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܝ̇ ܕܡܬܚܬܝܐ ܡܩܕܡ ܐܡ̇ܕ̇ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬ̈ ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܕܡܫܬܡܠܐ ܐܝܬܝܢ ܚܢܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ ܒܬܪ ܢܪܗܛ ܚܝܠܗ ܕܬܪܨܐ ܗ ܟܕ ܡܬܡܬܚ ܠܘܬ ܟܠܗ ܓܢܣܢ . . - . ܘܬܘܒ
BarBahl:SyrLex ܝܠܕܐ دم يخرج بعد ولادة الولد ووجدت قوماً يسمّونه ܒܬܪ اللفت وهو الشلجم باليونانيّة ܀ ܟܘܪܐ ܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗ̇ ܗ̣ܘ . ܒܫܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܟܠ ܕܥܡܗ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܟܣܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܗ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܛܥܡܘ ܟܠܗܘܢ ܐܡܪ ܐܣܛܦܢܘܣ ܠܦܘܠܐ . ܘܠܡ̇ܢܐ ‏ ‏ܐܚܝ ܒܬܪ ܒܘܪܟܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܘܝܬܒܘ ܠܡܛܥܡ . ‏ ‎ [34]‎‏ܘܡܢ
EliaNis:Chron ܫܡܗ ܕܡܪܝ ܥܩܘܒ ܫܢܬ ܫܬܝXܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܪܓܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܐܬܛܟܣ ܫܡܗ ܒܕܝܘܦܛܟܝܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܝ ܕܐܠܐܟܣܢܕܪܘܣ ܃ 3ܘܫܘܪܝܐ ܬܘܒ ܕܡܠܟܘܬܗ ܒܬܪ ܃ ܟܕ ܣ̇ܐܡ ܗܠܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܡܠܟܐ̈ 1ܡܩܕܘܢܝܐ̈ 2ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܣܪܢܘܬ ܐ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܝ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܕ ܒܬܪ ܐ ܂ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܒܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡܢ
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܐ̇ܩ̣ܝܡ ܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܐ ܠܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܩ̣ܣܪ ܆ ܒܬܪ ܝܘܣܛܝܢܐ ܆ ܘܡ̇ܠܟܘܬܗ ܕܡ̇ܪܚܡܢܐ ܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܀ ܝX ܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܨܠܝܒܐ ܆ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬ̇ܝܢ 41ܗܘܘ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܙܩܦܘܢܝܗܝ ܒܬܪ 39ܗܘ̣ܐ ܡܫܝܚܐ : ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܣ̇ܠܩ 40ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܩܢܐ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܐܫܟܚ ܟܢ ܐܬܥܠܝ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܒܬܪ ܕܩܢܐ ܟܠܗ ܣܟܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܟܠܗ ܪܘܡܐ ܕܪܘܚܢܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܢܣܝܒܘܬܗܝܢ ܘܠܙܬܗ ܕܡܢܗܝܢ ܇ ܡܦܫܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ⁴ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܓܠܝܢܐ³ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܥܡܐ . ܕܡܝܐ ܕܐܘ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ