simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons Xܕܐܢ ܐܢܫ ¹⁰ܡܫܬܟܚ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܫܩ̇ܠ
BarṢal:ComLiturg ܒܗ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܩ̇ܘܐ
JacSer:memAscenLord ܐܣܦܪܗ ܕܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܒܬܪ ܠܠܝܐ ܕܚܫܘܟܐ ܒܗ
IšoMerv:ComPs . ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܡܣܪܝܢ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈⁹
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܕܘܚܐ