simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܬܪ X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ܫܪܪܢ
Basil:SyrHex ܕܫܡܝܐ ܠܓܢܣܗ̇ . ܒܬܪ ܗܟܝܠܗܘܝܐ ܕܒܪܝܬܗܘܢ ܕܢܗܝܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ
Chron1234 ܠܣܥܝܕ ܒܪܗ ܕܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈
BarKoni:ScholUrm ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܡ̇ܦܠܓܙ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܝ̇ܝܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܐܘ̇ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝXܘܪܬ ܐ ܕܟܬܒܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ
PhiloxMab:epMonksSen ܆ ܡܢ X ܒܬܪ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ
SynOr ܠܗܘܢ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܡܕܘ ܘܐܬܒܛܠܘ ܆
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܡܬܪܢܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܩ̇ܕܡܬ ܗܟܝܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ 3ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܣܡܦܠܝܩܝܣ ܀ XܝXܝX
SevAnt:LuqJul : ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܗ̇ܘ ܫܪܝܪܐ
P:Kings [AB] ܘܟܒܫܗ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ :
JulRom ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܂ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܣܒܠܬܐ̈ ܘܚܝܠܗ ܂
P:Gen [AB] ܨܚ ܟܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :
Chron1234 ܀ ܘܟX ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ· ܥܡܗ