simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܫܢXܐ ܚܕܐ ܕܗ̇ܘ ܝܩܕܢܐ ܓܢܝܚܐ ܀ ܐܟܡܐ ܕܩ̣̇ܕܡܢܢ ܒܬܪ ܡܪܕܘܬܐ ܕܐܬ̣ܬ̇ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨ̣ܘܡܐ ·Xܝ ܕܗܘܬ̣
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܡܕܪܥ ܘܡܫܒܠ ܠܢ ܠܘܬ ܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܫܪܝܪܐ ܘܐܠܗܝܐ ܇ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܢ ܗܘܝܢ . ³¹ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܒܬܪ ܗܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝ̇ܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
P:2Chr [AB] ܕܡܝܬ ܝܘܝܕܥ : ܐܬܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܣܓܕܘ ܠܡܠܟܐ : ܒܬܪ . ܘܐܦ ܥܡ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܪܗܛܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܪܗܛ . ܘܡܢ
BarKoni:Schol ܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܝ 1ܛܒܥܐ̈ ܒܬܪ 7ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܗܢܐ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܝ ܐܒܪܗܡ ܒܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܂ ܡܢ
P:1Macc [AB] ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܟܢܫ ܛܝܡܬܐܘܣ ܡܫܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܘܫܪܐ ܥܠ ܓܢܒ ܒܬܪ : ܘܠܡܩܪ : ܘܠܒܘܣܪܝܐ : ܘܠܫܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܓܠܥܕ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܬܘܒ ܥܕܟܝܠ ܠܬܚܬ ܚܐܪ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܡ ܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܢܐ ܥܠ ܚܬܝܬܘܬܗ ܡܘܕܥ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܚܝܕܐ· ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ
Chron1234 ܕܗܦܟ ܡܢ ܪܕܘܦܝܗ ܕܡܪܘܢ ܂ ܐܩܝܡ ܡܫܪܝܬܗ ܒܦܠܐܣܛܝܢܝ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܒܘ ܓܥܦܪ 1ܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܒܪ ܥ̣̇ܠܝ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܦܘܪܫܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܦܘܠܓܐ ܝ̇ܕܥ̣ ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܠܗ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܝ ܒܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܡܦܠܓ ܥܡ ܟܝܢܐ̈ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܘܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܬܚܡ ܠܗ
SynWestSyr ܦܪܢܝܬܗ̇ . ܫܠܝܛ ܗܘ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ ܢܟܬܘܒ ܘܢܩܝܡ ܒܬܪ ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܕܬܐܪܬܝ ܥܡܗܘܢ . ܐܘ̇ ܢܪܦܐ ܠܗ̇ ܠܓܛܘܢ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܚܢܢ̣ ܕܘܡܢܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܡܟܣܝܡܘܣ ܂ ܘܒܐܘܪܫܠܡ̣ ܒܬܪ ܫܢܝܢẌ ܫܬ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܢܛܠܝܣ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܂ ܒܐܢܛܝܘܟ
BarṢal:ComGosp ܡܣܩܬܝ ܕܠܫܡܝܐ ܂ ܘܐܦ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܗ̇ܘܝܢ ܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܥܣܩܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܗܪܟܐ ܝ ܡ̇ܣܒܠܝܢ ܠܟܘܢ ܪܕܘܦܐ̈ ܂ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܫܡܠܝܢܢ ܐܝܟ ܚܝܠܢ X ܟܠܗ̇ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ : ܒܬܪ ܟܬܝܒܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ . [59]ܗܟܝܐ ܘܐܦ ܠܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ . ܠܐ ܕܥܒܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ . ܐܠܐ ܝXX . ¹ܕܐܬܥܒܝ ܠܒܗ ܒܬܪ ܕܡܥܕܐ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀ X [3]ܬܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗ . ܘܕܓܙܪ ܒܬܪ . ܘܚܙܗ̇ ܡܠܐܟܐ̣ . ܘܐܗܦܟܗ̇ ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠܡܪܬܗ̇ ܀ ·
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ Xܡܝܬܐ̈ : ܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܥܢܢܐ ܩܒܠܬܗ ܇ ܘܐܬܟܣܝ ܡܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬܐX ܘܩܕܝܫܬܐ : ܢܡܪܚ ܒܬܪ . ܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐ ܫܡܫܐ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܝ ܚܙܬܐ ܘܓܫ̣ܬܐ : ܠܐ ܠܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܪܢܐ : ܘܐܦܠܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܪ ܡܦܩܢܐ ܘܐܝܟ ܕܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ ܃ ܘܓܕܫ ܘܐܬܨܝܕ ܒܐܝܕܝ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܥܠܘ 1ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝX ܩܘܪܝܝܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ