simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܒܪܨ̣ܘܡܐ ·Xܝ ܕܗܘܬ̣ ܒܬܪ ܫܢXܐ ܚܕܐ ܕܗ̇ܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܠܗܝܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ
BarEbr:CandSanc ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ .
P:2Chr [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܘܝܕܥ :
BarKoni:Schol ܕܟܠܕܝܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܂
P:1Macc [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ :
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܬܘܒ ܥܕܟܝܠ
Chron1234 ܥ̣̇ܠܝ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܡܢ ܪܕܘܦܝܗ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܦܘܪܫܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܝܢܝܢ̈ ܡܬܚܡ ܠܗ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
SynWestSyr ܠܗ̇ ܠܓܛܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܦܪܢܝܬܗ̇ . ܫܠܝܛ
Ps-Zach:EccHist ܬܡܢܐ ܂ ܒܐܢܛܝܘܟ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ̣ ܕܘܡܢܘܣ ܂
BarṢal:ComGosp ܪܕܘܦܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܝ ܕܠܫܡܝܐ ܂
Sahd:BookPerf ܠܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡ̇ܫܡܠܝܢܢ ܐܝܟ ܚܝܠܢ
Eph:ComGen&Exd ܀ X [3]ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ .
Eph:ComGen&Exd ܠܡܪܬܗ̇ ܀ · ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
SynWestSyr ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ
SevAnt:CathHom ܕܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܚܙܬܐ ܘܓܫ̣ܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܘܪܝܝܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܦܘܬܐ ܃ ܘܓܕܫ