simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist 11ܡܘܬܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . 7 , 9ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܢܫ 12ܢܗܦܘܟ ܒܬܪ ܟܪܘܣܘܣܛܘܡܘܣ ܆ 10ܒܡܐܡܪܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܐ ܟܠܠ ܠܪܫܗ ܩܕܝܫܐ
Tim1:Epist 18ܪܫܢܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܝ̈ ܝܬܗܘܢ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܣܦܐ 19ܘܪܚܡܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ 17ܡܚܪܡܐ̈ ܘܡܙܛܡܐ̈ ܐܘ |ܩ |L 312ܡܫܝܚܢܝ̈
Tim1:Epist 26ܣܝܡܝܕܐ : ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܢܬܒܥܘܢ 27ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܐܘ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܪܫ ܕܢܩܘܡ 25ܒܪܫܗܘܢ : ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܣܝܡܝܕܐ ܐܘ
Tim1:Epist 27ܡܐܡܪܐ̈ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܐ 28ܡܪ ܝ ܐܒܐ . ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܪ ܓܢܝܣ ܆ ܫܕܪ ܠܝ ܕܩ̇ܪܐ 26ܐܢܐ ܒܗ ܘܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܥܩܒ
Tim1:Epist 31ܩܪܝܢܗ ܕܟܬܒܢ ܠܓ̇X . ܗܘ̣ܝ ܚܠܝܡ 32ܒ̇Xܢ ܘܥܠܝܢ ܡܨ ܠܐ ܒܬܪ ܩܠܪܝܩܐ̈ 30ܨܐܕܝܟ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܢ . ܘܠܐ ܬܬܗܐ
Tim1:Epist 32ܡܦܩܬܗܝܢ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ . ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܚܕܐ 33ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܕܥܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ : 31ܐܘ ܦܠܚܢ̈ ܐܘ ܡܫܒܚܢ̈ . ܐܘ ܡܬܝܬܪܢ̈
Tim1:Epist |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ . 8 , 16ܘܐܢ ⁴⁴⁹ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܒܬܪ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ . ܐܪܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ
Tim1:Epist |X1X|ܫܘܡܗܐ̈ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܪܗ̇ܛ ܐܢܬ : ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܐܘ ܓܝܪ ܗܘ̈ ܡܛܠܬܟ ܥܒ̣ܕܐ ܘܚܛܝܬܐ ܘܠܘܛܬܐ . 4 , 32ܐܢ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܠܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܃ ܒܬܪ ܂ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܘܐܥܝXܕܘ ܠܟܠXܘܢ ܥܝXܝXܐ̈ ܃ X ܕܒܬܪ
Tim1:Epist ܂ ܝ ܂ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܃ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ ܘܕܙܥܘܪ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܙܥܘܪܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܒܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܕܝܬܘܢ ܃ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܚܝܢ̈ ܘܐܒܗܝܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢܕܪܟ ܐܢܘܢ ܆ ܥܡ ܂ XXX·ܝ ܒܬܪ ܥܠܝܢ ܐܘ ܐܚܝܢ ܆ ܝ ܕܠܐ ܣܓܝ ܢܬܛܪܦ ܘܢܬܕܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܃
Tim1:Epist ܐܚܪܢܝܬܐ̈ 32ܟܕ ܡܚܝܕܐܝܬ ܡܡܠܠ̣ ܐܡܪ̇ . 6 , 12ܐܠܗܐ ܠܡ ܒܬܪ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ : ܠܒܪܢܫܐ ܕܝܢ 31ܗܢܝܢ̈ ܕܝܬܝܪ ܡܟܢ̈ ܐ ܓܙܪ ܆
Tim1:Epist ܐܝܡܡܐ̈ ܬܠܬܐ ܘܠܝܠܘܬܐ̈ ܘܠܦܓܪܗ ܐܟܚܕܐ ܘܠܢܦܫܗ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܂ ܝ ܐܫܬܪܝܬ ܐܘ ܡܫܬܪܝܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܒܗ ܚܝܕ ܘܟܢܫ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܐܟܣܘܪܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܗ ܡ̇ܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܃ ܠܣܩܘܪܘܗܝ̈ ܕ ܢ ܒܬܪ ܘܠܣܦܘܬ̈ ܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܒܗܝܢ 2ܕܠܘܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܟܬܒ ܃
Tim1:Epist ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܩܒ̣ܠܬ ܘܕܪܓܐ ܂ ܝ ܘܬ̇ܚܡܬܗ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܘܬܗ ܕܠܝܬ ܠܟ ܡܟܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܡ̇ܙ ܐܢܐ . X2ܩ ܕܒܠܝܢܘܕ : XXXXXX ܕܟܠܝܢܕ XX . X ܦܙܫܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ 41ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܬܫܒܘܚܬܗ | 663|ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ .
Tim1:Epist ܐܣܘܪܐ̈ ܘܫܫܠܬܐ̈ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ : 8ܗܢܝܢ ܕܒܙܒܢ |O ܒܬܪ ܕܝܢ 6ܐܚܘܢ ܒܐܒܝ ܩܫܝܫܐ ܘܪܫ ܥܘܡܪܐ : ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܘ 7ܬܘܒ
Tim1:Epist ܐܪܘܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܃ ܘܕܪܫܐ ܐܬ̇ܐ̣ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܠܡ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܢ ܒܥܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܀ ܘܟܕ ܠܩܢܘܢܐ ܕܝܠܗ ܘܠܦܣܩܐ
Tim1:Epist ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܦܐܝܐ ܐܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܩܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܠܬ ܝ ܒܬܪ ܂ ܐܘ ܦܫܘܛ ܡܪܝ ܝܡܝܢܟ ܂ ܐܘ ܠܟ ܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܂ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܢ
Tim1:Epist ܐܪܙܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܠܬܐ ܕܠܚܡܐ ܂ ܘܨܠܐ ܥܠܝ ܀ ܒXܘܟXܝܫܘܥ ܒܬܪ ܃ ܠܗ ܝ̇ܗܒ ܩܕܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܪܘܫܡܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܝX