simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn 1 ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܕܐܢܬܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢܝܬ̇ܘܢ ܇ 2ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬ ܐ ܆ ܝ ܘܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡܛܠ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn X · ܙ XܝX · ܡܘܬܐ ܇ ܢܬܝܠܕܘܢ ܠܩܝܡܬܐ ܆ ܕܢܫܟܚܘ X ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܒܬܪ ܡܣܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܃ ܕܬܘܒ ܝܠܕܐ ܐܚܪܢܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܕܡܪܢ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn X0 ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܆ ܕܣXܩ ܠܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܟܝܢܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn Xܕܚܦܛ ܐܢܘܢ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܠ̇ܐ ܠܗܘܢ ܠܡܩܢܐ ܒܬܪ ܐܦ ܪܘܟܒܐ ܕܡܠܐ̈ ܇ ܣܝܡ ܒܟܬܒܐ̈ XX ܂ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn Xܗܘ̣ܘ ܐܬܩܪܝܬ̣ ܪܫܝܬܗܘܢ ܡܛܠ ܝܢ ܂ X X XX ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܐܦ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܇ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn · XXܢ · ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܫܪ-ܪܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܕܦܓܪܐ ܂ ܡܥܠܝܐ ܗܘX ܐܣܩܗ̇ ܠܘX ܐܒܐ ܇ ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn · ܕܝ̣ܗܒܠܗ̇ ܓܠܝܐ ܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܪܪܗܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ Xܝ ܗ·ܡܢܝܢܝ ܇ ܫܦܝܪ ܗܫܐ ܗ̇ܝ ܕܗ ܡܢܝܢܝ ܐ̣ܡܪ ܠܗ̇ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܂ Xܝ̈ ܂ ܕܐ̣ܬܐ ܠܥܠܡܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܟܠܢܫ ܐܢܗܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܟܠ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܇ ܢܩܦܐ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܝܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܙ X X ܕܝ̣ܠܦ ܕܡܘܠܕܐ ܗ̇ܘ ܪܘܚܢܐ ܇ ܩ̣̇ܒܠ ܫܪܪܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܒܬܪ ܦܘܪܣܗ ܘܙܢܗ ܕܡܘܠܕܐ ܂ ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܙ XXܝ ܂ ܕܐܡܪܬ̣ ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠܬ̣ ܩܪܬ̣ ܚܬܗ̇ ܟܣܝܐܝܬ ܒܬܪ ܥܠ ܗܕܐ ܕܩ̣ܡ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܗ ܕܟܬܒܐ ܝܠܦܢܢ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܂ ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܘܚܢܢ ܩ̣̇ܝܡ ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܒܬܪ ܡܟܬܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܦܐ̇ܫ ܗ ܐ ܡ̣ܢ ܕܠܡܥܡܕܘ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܠܘܬ ܠܥܙܪ ܂ ܘܗܕܐ ܡܘܕܥ ܗ̣ܘ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܃ ܒܬܪ ܕܡܪܢ ܂ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܐܣܬܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬܬܐ ܂ ܗܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܠܗܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܬܝ ܃ ܒܬܪ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܥܕܠܝܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܦܝܥܘܬܗ ܕܒܣܡܐ ܃ ܡܝܬܐ ܗܘ̣ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܪܒܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܬܐ ܚܨܕܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܪܢ ܒܬܪ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܡ̣̇ܠܠ ܗܘ̣ܐ ܆ ܕܗܢܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܢܐ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܬܘܬܐ̈ ܃ ܡܐ ܕܪܒܘܬܗ ܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܡܫܪܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܬܘܒ ܡܪܢ ܝܝ ܡܫܪܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܕܓܘܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܡܥܕ ܥܒ̇ܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܡܠܐ 0ܝ ܩܠܝܠ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܢ ܃ ܬܘܒ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܓܡܪ ܒܬܪ ܇ ܗܘ̇ ܕܡܫܬܡܠܐ ܠܘܬܟܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܝ ܂ ܐܝܢ ܠܡ ܐܠܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܃ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܐ ܥܒ̇ܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܃ ܒܬܪ ܡܘܕܥ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܝܕ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܕܡܠܠ ܥܡܢ ܒܒܪܗ ܆ ܕܠܗ ܣ̣ܡ ܝܪܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܆ ܝ ܟܕ ܒܬܪ ܠܫܡܘܥܝܗ̇̈ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܆ ܕܐܢܬܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢ̇ܝܬܘܢ ܆ ܕܢܘܕܥ ܒܬܪ ܂ ܝ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܠܥܠ ܙܘܬ ܫܡܥܘܢ ܕܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܬܕܥ̣ ܫܦܝܪܐ ܒܬܪ ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܢܝܫܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܐܫܝܓ ܠܗܘܢ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܝܝ