simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܝXXXXX . -- ⁵ܝX . X XXX ܡܥܗܕܢܘܬܝ̈ : ܐܡܪܚ ܐܝXܝ ܒܬܪ ܙܢܩܝܢܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܀ ܕܟܕ ܡܢܐ ܡܬܦܪܣ ܡܢ
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܟ̇ܬܒ : ¹²ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܢ ܠܥܠ ¹³ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ¹¹ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܟܐܢܐܝܬ ܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܀ ܘܬܘܒ :
SevAnt:LuqJul : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ : ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܒܪܐ ܒܬܪ ܠܗ . ܟܬܒ : ܓܝܪ : Xܗܘ : ܟܕ : ܗܘ : ܡܠܦܢܐ : ܒܗ : ܒܗ : ܒܡܐܡܪܐ :
SevAnt:LuqJul : ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ : ܐܢܐ : ܐܙܠܬ : ܠܡܕܝܢܬ : ܡܠܟܘܬܐ : ܒܬܪ : ܕܦܪܘܛܪܝܣ : ܘܕܗ̇ܘ : ܕܒܬܪܗ : ܠܪܗܘܡܐ : ܐܘܒܠܗ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܚܕܝܘܬܐ : ܠܐ : ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ : ܘܡܥܠܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܦܠܓܝܢ : ܠܗ̇ܘ : ܚܕ : ܡܫܝܚܐ : ܠܬܪܝܘܬ : ²ܟܝܢܐ̈ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ]ܘܐܬܬܣܝܡܘ ¹[ܓܠܝܐܝܬ : ܡܬܚܘܐ : ܒܬܪ : ܦܬܓܡܐ̈ : ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܢܘܢ : ]ܕܐܬܘ : ¹[ܡܢ : X
SevAnt:LuqJul : ܣܗܕܘܬܐ̈ : ܕܝܠܗ : ܕܩܕܝܫܐ : ܐܪܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܟ ܕܡܒܪܐ ܠܗ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܚܫܘܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܗ̣ܘܐ . ܘܬܘܒ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܣܪܝܩܬܐ̈ : ܪܕܦ : ܘܐܬ̇ܐ ܨܝܕ ܦܚܐ̈ : ܕܡܘܬܐ : ܒܕܓܘܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܀ ܗ̇ܘ : ܕܡܥܒܕ : ܡܠܘܐܐ : ܟܠܫܢܐ : ܕܓܠܐ :
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܡܟܝܠ : ܦܓܪܐ : ܠܐ : ܡܬܚܒܠܝܐ : ܩܢܐ : Xܪܢ : ܒܬܪ : ܕܝܢ : ܠܗ̇ܝ : ܕܐܡ̣ܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ : ܝ ܕܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܕܡܝܬܐ̈ : ³ܗ̣ܘܐ : ⁴ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ : ܫܘܐܠܐ : ܕܬܡܢܝܐ : ܡܦܢܐ : ܦܬܓܡܐ : ܗܟܢܐ : ܕܕܝܢܐ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܩܦܠܐܘܢ : ܗܠܝܢ : ܦܣܩ : ܗ̇ܘ : ܕܠܩܘܒܠܐ . ܚܝܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܟܕ ܒܬܪ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܣܩ ܡܢ ܩܦܠܐܘܢ ܡܬܝܕܥ . ܡܠܐ̈ : ܕܡܢ :
SevAnt:LuqJul ]ܕܡ[ܢ ¹ܒܬܪ ² ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ]ܒܬܪ ܗ[ܠܝܢ ³ܕܩܕܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܕܢܣܝܒܪܘܢ . ܐܠܐ ܕܢܦܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ]ܕܐܦ ¹[ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul X XXX ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܒܐܝܪܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܒܥܝܬ ܘܠܐ ܒܬܪ ܦܢܛܣܝܐ ܢܬܪܢܐ . ܐܠܐ ܫܪܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܐܘܡܐ ܐܬܗܝܡܢ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul X XXX10ܢܘܗܪܝܗܘܢ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܩܘܪܝܠܘܣ ¹ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܪܘܚ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܡܗܘܢ ܡܬܦܣܩ . ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܪܕܐ ܐܢܐ
SevAnt:LuqJul X ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܒܬܪ . ⁷ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܬܐܘܡܐ ܟܕ ܠܐ ܗܝܡܢ ܛܒ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ⁸ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul X ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐXXXXX ܡܝܘܬܐ ܒܬܪ ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ : ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul X ܩܒܘܪܬܐ : ܟܕ ܪܡܝܢ̈ ܥܠ ܩܒܪܐ ܗܪܘܡܐ̈ ܘܒܣܡܐ̈ : ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ : ܐܢܫܐܝܬ ܕܝܢ ܨܒܝ̈ ܗܘܝ̈ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul XX -- ¹⁴ܪܡܝܕܝܢ X --¹³ܗ̣ܘܐ . ܝX-- ¹² X--²¹ܐܢܝܢܢ ܒܬܪ XXX-- ¹ܘܡܢܗܝܢ XX -- ¹ܡܢ
SevAnt:LuqJul XX XXX X 1 ܫܘܠܡܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܕܥܠ ܡܘܬܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܒܬܪ ⁴ܘܠܐ X ܡܝܘܬܐ . ܘܡܗܕܪ ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܢ