simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ : ܟܕ ܐܬܦ̣ܣܩ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܝܢ ܣܒܪܐ : ܘXܘܐ ܒܬܪ ܇ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܥܝܕܐX XX XXX X ܘܟܕ ܛܒ ܡܫܝܚܐ̇ ܡܢ
SevAnt:CathHom o ܝ̣ܝܝܝ ܘXXܝ Xܡܪ̇ܩܘܣ ܟܬ̣ܒܝ ܇ ܕܡܢ ܬ̇ܪ ܚܫܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܐܟ̣ܬܒ . ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܓܝܪ ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܚ̣ܙܐ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom X ܝ XXXXX ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܝܢܐ ܠܡܣܬܪܗܒܘ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܬ ܒܝܬܐ ܒܬܪ ܕܠܚܡܐ ܡܬܦܫܩܐ . ܠܐ̇ܝܟܐ ܕܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom X ܫܒܬܐ ܆ ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܐ ܪܗ̇ܛܐ ܗ̣ܘܬ ܒܬܪ : ܕܡܫܘܚܕܐܝܬ ¹ܡ̇ܢ : ܙܒܢܬ ܕܝܢ ܒܪܡ ܗܪܘܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ²ܡܢ
SevAnt:CathHom XX X X ܡܣܩܬܐ ܗܝ ܡܐܬܝܬܐ ܕܪܘܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܚܙܬܐ ܕܝܘܢܐ ܒܬܪ ܐܒܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom XX¹XX⁰ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ . ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܪܝܪܐܝܬ . ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܣܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ
SevAnt:CathHom Xܘ̇ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܬ̣ܩܪܐ ܆ ܡܚܕܐ ܘܒܪܫܥܬܗ ܟܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܝܬܪܐ ܘܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ-X ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ³ܦ̣ܪܣܐ ܬܪܝܢܐ ܆ ܪܬ̣ܚܬܘܢ ܒܠܒܟܘܢ ܆ ܘܣܓ̇ܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܒܬܪ - ܩܪܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܡ̣ܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܒܐ . X ܐ̇ܝܟܢܐ ܆ ܐܢ ܬܪܚܩܝܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܟ ܡܢ ܡܘܠܕܐ̈ ܒܬܪ ܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܒܪܐ ܇ ܘܠܘ ܐܚܪܝܐ ¹ܒܙܒܢܐ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܒܐ ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܙܒܢܐܝܬ ܘܠܐ ܒܬܪ . ܚܕܐ ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܠܘ ܬܠܬ̈ . ܡܢ ܐܒܐ ܓܝܪ ܆ ܐܦܢ ܠܘ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܒܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܬ ܐܘ̣ܕܝܬ ܆ ܕܐܚܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܒܬܪ . ܐܡ̣ܪ . ܗܐ ܐܢܬ . ܠܒܪ̣ܝܬܐ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ . ܐܦ ܓܝܪ ܕܠܒܪܐ
SevAnt:CathHom ܐܒܠܐ ܕܪܓܬܐ ܢܟܦܬܐ 10ܟܕ ܢܦܫܐ ܡܫܝܓܐ ܒܕܡܥܐ̈ ܒܬܪ ܕܛܝܪܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܚܢܝܓܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܕܐܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܢܪܕܘܦ ܆ ܘܠܐ ܢ̣ܚܫ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܠܐ . ܒܬܪ Xܡܢ ܐܫܝ̣ܘܬܐ . ܘܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬ . ܢܛܪ ܆
SevAnt:CathHom ܐܓܘܢܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܦܐ̇ܕ ܐܬܠܝܛܐ ܡܢ ܟܠܝܠܐ ܡ̇ܠܦ ܕܘܪܫܐ ܇ ܒܬܪ ܘܢܚܘܒܘܢ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܇ ܐܘ ܠܡܢ̇ܦܩ ܛܠܝܐ̈ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܘܣܝܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܥ̣ܒܝܕܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܒܪ̣ܝܬܐ̈ : ܐܦܢ ܒܬܪ : ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܟ ܠܡܐܡܪ : ܟܠܗܝܢXXXXX - ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܝܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ ܐܠܘܐ ܒܬܪ ܕܒܟܝܢܐ ܇ ܠܫܡܐ ܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܝ̇ . ܗܒܝܢܢ ܘ̇ܠܝܐܝܬ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܐ . ܐܟܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܘܡܪܝܐ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܫܡܐ ܡܪܝܐ ܆ ܠܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܐ ܡܬܪܢܝܢ : ܟܕ ܠܐ ܫ̣ܕܐ ܡܢܗ ܠܡܥ̇ܠܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ : ܘܒܟܠܗܝܢ ܐܬ̣ܚܫܒ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܒܗܠܝXܢ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܠܟܦ̣ܢܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܩ̣̇ܒܠ ܥܠܘܗܝ . ܟܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܟܟܦܢܐ . ܡܛܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܝXXXX 1 ܨܐ̇ܡ ܆ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܒ̣ܘܩܝܐ ܕܡܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܬܡ̣ܝܗܬܐ ܕܫܘܚܢܐ ܇ ܒܐܣܟܡܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܕܢ̣ܩܢܐ ܦܐܪܝܣܝܐ ܘܢܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܪܕܝ̣ܗܝ ܇ ܡܢ