simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem XXXX X63 ܝ . ܕܐܬܓܫܡܫܪܪܐ ܗ̣ܝ . ܘܐܬܢܛܪܬ ܒܬܪ ܗ̣ܝ . ܟܠܡܕܡ ܕܢܩܝܦ ܠܗ̇ ܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܐ ܕܚܕܬܬܐ̈ : ܕܟܡܐܩܠܝܠ ܘܒܣܝܡ ¹ܢܝܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X ܒܬܪ 1ܐܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܬܪܐ ܕܪܡܘܬܐ ܢܦܝܩܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐ . ܗܘ̣ܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܗ .
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܨܒ̣ܐ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܠܡܥܡ̣ܪ ܐܡ̣ܪ . ܒܬܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X 16ܢܫܡܥ ܬܘܒ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܚܕܐ . ܕܒܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܣܒܪܬ ܆ XXXX 8 ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܝ ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ . ܡܕܢܚ ܠܗ ܠܓܘܕܦܗ ܝܬ . ܘܡܘܕܐ ܒܬܪ ܡܝܬ ܘܩܡ ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܡܝܢܐ ܠܗܐ . ܘܒ̇ܥܐ ܚܠܦܝܢ ܀ 57ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪܗ ܗܟܢܐ ܐܬܪܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܆ X ܘܐܫܬܥܝܗ ܠܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܕܐܬܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܒܡܠܬܐ ܐ . ܕܠܐ ܡܓܫܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪܘ ܟ . . ܐ ܠܪܥܘܬܐ̈ : ܕܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܘ . ܐܦ ܗܘ : ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܥܒ̣ܕ ܥܠܡܐ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ : ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܗܘ : ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܓ̇ܫܡܢܘܬܗ ܕܩܢܘܡܐ ܆ ܘܐܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܛܠ ܟܝܢܐ . ܡܢ ܡܘܗܒܬܐܕܐܠܗܐ ܇ ܐܦܪܝ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ : ܕܠܘ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܐܬܝܠܕܘ ܆ ܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܕ̇ ܐܟܙܢܐ ܡܕܝܢ ܕܗ̇ܘ³¹ . ܡ ܕܗܘܐ . ܒܬܪ ܆ ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܥܒܝܕ : ܘܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ · ܕ . ܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܬܪ ܗܘܐ· ܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܘܒܣܪܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ ¹0⁵ܘܐܬܥܡܕ ܡܢ ܚܢܢ : ܢܦܩ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܡܢ . ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ : ܗ̇ܘ ܝܒ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܗ . ̇ܘ Xܝ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܗܘܐ : ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܬܩܪܝ ܝXXXX 0 ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܚ̇ܘܝ ܢܦܫܗ ܕܪܘܫܐ : ܘܓ̇ܕܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ : ܘܫܪܐ ܡܠܝܢ̈ ܝܟ ܒܬܪ ܗܫܐ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ . ܘܐܦ ܡܫܠܛܐܝܬ XXXXX31
PhiloxMab:TenMem ܕܚܙ̣ܐ ܒܗ ܫܘܡܬܐ̈ ܕܨ̈ ܨܐ X ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܒܬܪ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ XXXX X0 ܬܐܘܡܐ ܢܫܪܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܝܕܝܥܘܬܐ ⁴⁶ܕܩܢܘܡܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܚܘܣܪܢܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܀ 30ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦܐܠܗܐ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ : ܝ̣Xܝ ܕܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ : ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܬܐ̈ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ Xܕܡ ܕܢܗܘܐ ܚܘܠܛܢܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܙܩܪܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܦܢܘܬܟ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܒܪܕܝܨ ܢ ܒܬܪ XXX X X ܠܘ ܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ . ܘܟܠ ܕܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܒܨܬܐ ܕܬܥܘܠ ܘܬܒܥܐ ܙܝ ܩܠܐ̈ . ܒܬܪ ܠܩܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܕܬܕܥ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠܗ ܠܩܠܐ ܐܠܗܐ ܘ . ܡܢ